Sulin Zhang

Professor of Engineering Science and Mechanics

Sulin Zhang

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Lithium Silicon Electrodes Nanoparticles Nanowires Lithium Ion Batteries Anodes Ions Electron Microscopes Lithiation Electric Batteries Behavior As Electrode Transmission Electron Microscopy Force Nanoparticle Swelling Anode Crystalline Materials Nanowire Germanium Geometry Kinetics Cycles Nanostructures Degradation

Most Recent Papers

In situ Observation of Li Deposition-Induced Cracking in Garnet Solid Electrolytes

Jun Zhao, Yongfu Tang, Qiushi Dai, Congcong Du, Yin Zhang, Dingchuan Xue, Tianwu Chen, Jingzhao Chen, Bo Wang, Jingming Yao, Ning Zhao, Yanshuai Li, Shuman Xia, Xiangxin Guo, Stephen J. Harris, Liqiang Zhang, Sulin Zhang, Ting Zhu, Jianyu Huang, 2022, Energy and Environmental Materials on p. 524-532

Mechanical forces drive a reorientation cascade leading to biofilm self-patterning

Japinder Nijjer, Changhao Li, Qiuting Zhang, Haoran Lu, Sulin Zhang, Jing Yan, 2021, Nature Communications

Molecular Ferroelectric-Based Flexible Sensors Exhibiting Supersensitivity and Multimodal Capability for Detection

Wenru Li, Changhao Li, Guangzu Zhang, Linkai Li, Kai Huang, Xuetian Gong, Chao Zhang, An Zheng, Yanxue Tang, Zhengzhi Wang, Qiaoling Tong, Wen Dong, Shenglin Jiang, Sulin Zhang, Qing Wang, 2021, Advanced Materials

Progressive growth of the solid–electrolyte interphase towards the Si anode interior causes capacity fading

Yang He, Lin Jiang, Tianwu Chen, Yaobin Xu, Haiping Jia, Ran Yi, Dingchuan Xue, Miao Song, Arda Genc, Cedric Bouchet-Marquis, Lee Pullan, Ted Tessner, Jinkyoung Yoo, Xiaolin Li, Ji Guang Zhang, Sulin Zhang, Chongmin Wang, 2021, Nature Nanotechnology on p. 1113-1120

Lithium Deposition-Induced Fracture of Carbon Nanotubes and Its Implication to Solid-State Batteries

Jingzhao Chen, Chao Zhao, Dingchuan Xue, Liqiang Zhang, Tingting Yang, Congcong Du, Xuedong Zhang, Ruyue Fang, Baiyu Guo, Hongjun Ye, Hui Li, Qiushi Dai, Jun Zhao, Yanshuai Li, Stephen J. Harris, Yongfu Tang, Feng Ding, Sulin Zhang, Jianyu Huang, 2021, Nano Letters on p. 6859-6866

Molecular insights into the complex mechanics of plant epidermal cell walls

Yao Zhang, Jingyi Yu, Xuan Wang, Daniel M. Durachko, Sulin Zhang, Daniel J. Cosgrove, 2021, Science on p. 607-711

Spatiotemporal Oscillation in Confined Epithelial Motion upon Fluid-to-Solid Transition

Jing Yu, Pingqiang Cai, Xiaoqian Zhang, Tiankai Zhao, Linlin Liang, Sulin Zhang, Hong Liu, Xiaodong Chen, 2021, ACS Nano on p. 7618-7627

Actin-ring segment switching drives nonadhesive gap closure

Qiong Wei, Xuechen Shi, Tiankai Zhao, Pingqiang Cai, Tianwu Chen, Yao Zhang, Changjin Huang, Jian Yang, Xiaodong Chen, Sulin Zhang, 2020, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 33263-33271

Molar-volume asymmetry enabled low-frequency mechanical energy harvesting in electrochemical cells

Weijiang Xue, Tianwu Chen, Zhichu Ren, So Yeon Kim, Yuming Chen, Pengcheng Zhang, Sulin Zhang, Ju Li, 2020, Applied Energy

Lithium whisker growth and stress generation in an in situ atomic force microscope–environmental transmission electron microscope set-up

Liqiang Zhang, Tingting Yang, Congcong Du, Qiunan Liu, Yushu Tang, Jun Zhao, Baolin Wang, Tianwu Chen, Yong Sun, Peng Jia, Hui Li, Lin Geng, Jingzhao Chen, Hongjun Ye, Zaifa Wang, Yanshuai Li, Haiming Sun, Xiaomei Li, Qiushi Dai, Yongfu Tang, Qiuming Peng, Tongde Shen, Sulin Zhang, Ting Zhu, Jianyu Huang, 2020, Nature Nanotechnology on p. 94-98

Most-Cited Papers

Physical Principles of Nanoparticle Cellular Endocytosis

Sulin Zhang, Huajian Gao, Gang Bao, 2015, ACS Nano on p. 8655-8671

In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon

Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu, Jian Yu Huang, 2012, Nature Nanotechnology on p. 749-756

In situ TEM experiments of electrochemical lithiation and delithiation of individual nanostructures

Xiao Hua Liu, Yang Liu, Akihiro Kushima, Sulin Zhang, Ting Zhu, Ju Li, Jian Yu Huang, 2012, Advanced Energy Materials on p. 722-741

Self-limiting lithiation in silicon nanowires

Xiao Hua Liu, Feifei Fan, Hui Yang, Sulin Zhang, Jian Yu Huang, Ting Zhu, 2013, ACS Nano on p. 1495-1503

Orientation-dependent interfacial mobility governs the anisotropic swelling in lithiated silicon nanowires

Hui Yang, Shan Huang, Xu Huang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xiao Hua Liu, Long Qing Chen, Jian Yu Huang, Ju Li, Ting Zhu, Sulin Zhang, 2012, Nano Letters on p. 1953-1958

Inward lithium-ion breathing of hierarchically porous silicon anodes

Qiangfeng Xiao, Meng Gu, Hui Yang, Bing Li, Cunman Zhang, Yang Liu, Fang Liu, Fang Dai, Li Yang, Zhongyi Liu, Xingcheng Xiao, Gao Liu, Peng Zhao, Sulin Zhang, Chongmin Wang, Yunfeng Lu, Mei Cai, 2015, Nature Communications

Role of nanoparticle geometry in endocytosis: Laying down to stand up

Changjin Huang, Yao Zhang, Hongyan Yuan, Huajian Gao, Sulin Zhang, 2013, Nano Letters on p. 4546-4550

Tough germanium nanoparticles under electrochemical cycling

Wentao Liang, Hui Yang, Feifei Fan, Yang Liu, Xiao Hua Liu, Jian Yu Huang, Ting Zhu, Sulin Zhang, 2013, ACS Nano on p. 3427-3433

Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries

S. Huang, F. Fan, J. Li, S. Zhang, T. Zhu, 2013, Acta Materialia on p. 4354-4364

A chemo-mechanical model of lithiation in silicon

Hui Yang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xu Guo, Ting Zhu, Sulin Zhang, 2014, Journal of the Mechanics and Physics of Solids on p. 349-361