Sulin Zhang

Professor of Engineering Science and Mechanics

Sulin Zhang

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Lithium Nanoparticles Silicon Electrodes Anodes Lithium Ion Batteries Ions Force Electric Batteries Growth Transmission Electron Microscopy Nanowires Cells Electron Microscopes Anode Germanium Geometry Nanoparticle Cycles Solid State Batteries Lithiation Mechanics Carbon Nanotubes Behavior As Electrode Surface

Most Recent Publications

Zaifa Wang, Zhenyu Wang, Dingchuan Xue, Jun Zhao, Xuedong Zhang, Lin Geng, Yanshuai Li, Congcong Du, Jingming Yao, Xinyu Liu, Zhaoyu Rong, Baiyu Guo, Ruyue Fang, Yong Su, Claude Delmas, Stephen J. Harris, Marnix Wagemaker, Liqiang Zhang, Yongfu Tang, Sulin Zhang, Lingyun Zhu, Jianyu Huang, 2023, Nano Energy

Xuechen Shi, Zezhou Liu, Luyi Feng, Tiankai Zhao, Chung Yuen Hui, Sulin Zhang, 2022, Physical Review X

Jun Zhao, Yongfu Tang, Qiushi Dai, Congcong Du, Yin Zhang, Dingchuan Xue, Sulin Zhang, Sulin Zhang, Tianwu Chen, Jingzhao Chen, B Wang, Jingming Yao, Ning Zhao, Yanshuai Li, Shuman Xia, Xiangxin Guo, Stephen Harris, Liqiang Zhang, Sulin Zhang, Ting Zhu, Jianyu Huang, 2022, Energy and Environmental Materials on p. 524-532

Molecular Ferroelectric-Based Flexible Sensors Exhibiting Supersensitivity and Multimodal Capability for Detection

Wenru Li, Changhao Li, Guangzu Zhang, Linkai Li, Kai Huang, Xuetian Gong, Chao Zhang, An Zheng, Yanxue Tang, Zhengzhi Wang, Qiaoling Tong, Wen Dong, Shenglin Jiang, Sulin Zhang, Qing Wang, 2021, Advanced Materials

Yang He, Lin Jiang, Tianwu Chen, Yaobin Xu, Haiping Jia, Ran Yi, Dingchuan Xue, Miao Song, Arda Genc, Cedric Bouchet-Marquis, Lee Pullan, Ted Tessner, Jinkyoung Yoo, Xiaolin Li, Ji Guang Zhang, Sulin Zhang, Chongmin Wang, 2021, Nature Nanotechnology on p. 1113-1120

Jingzhao Chen, Chao Zhao, Dingchuan Xue, Liqiang Zhang, Tingting Yang, Congcong Du, Xuedong Zhang, Ruyue Fang, Baiyu Guo, Hongjun Ye, Hui Li, Qiushi Dai, Jun Zhao, Yanshuai Li, Stephen J. Harris, Yongfu Tang, Feng Ding, Sulin Zhang, Jianyu Huang, 2021, Nano Letters on p. 6859-6866

Yao Zhang, Jingyi Yu, Xuan Wang, Daniel M. Durachko, Sulin Zhang, Daniel J. Cosgrove, 2021, Science on p. 607-711

Jing Yu, Pingqiang Cai, Xiaoqian Zhang, Tiankai Zhao, Linlin Liang, Sulin Zhang, Hong Liu, Xiaodong Chen, 2021, ACS Nano on p. 7618-7627

Japinder Nijjer, Changhao Li, Qiuting Zhang, Haoran Lu, Sulin Zhang, Jing Yan, 2021, Nature Communications

Qiong Wei, Xuechen Shi, Tiankai Zhao, Pingqiang Cai, Tianwu Chen, Yao Zhang, Changjin Huang, Jian Yang, Xiaodong Chen, Sulin Zhang, 2020, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 33263-33271

Most-Cited Papers

Sulin Zhang, Huajian Gao, Gang Bao, 2015, ACS Nano on p. 8655-8671

Self-limiting lithiation in silicon nanowires

Xiao Hua Liu, Feifei Fan, Hui Yang, Sulin Zhang, Jian Yu Huang, Ting Zhu, 2013, ACS Nano on p. 1495-1503

Qiangfeng Xiao, Meng Gu, Hui Yang, Bing Li, Cunman Zhang, Yang Liu, Fang Liu, Fang Dai, Li Yang, Zhongyi Liu, Xingcheng Xiao, Gao Liu, Peng Zhao, Sulin Zhang, Chongmin Wang, Yunfeng Lu, Mei Cai, 2015, Nature Communications

Role of nanoparticle geometry in endocytosis: Laying down to stand up

Changjin Huang, Yao Zhang, Hongyan Yuan, Huajian Gao, Sulin Zhang, 2013, Nano Letters on p. 4546-4550

Tough germanium nanoparticles under electrochemical cycling

Wentao Liang, Hui Yang, Feifei Fan, Yang Liu, Xiao Hua Liu, Jian Yu Huang, Ting Zhu, Sulin Zhang, 2013, ACS Nano on p. 3427-3433

Highly Stretchable Polymer Composite with Strain-Enhanced Electromagnetic Interference Shielding Effectiveness

Bin Yao, Wei Hong, Tianwu Chen, Zhubing Han, Xinwei Xu, Renchao Hu, Jianyu Hao, Changhao Li, He Li, Steven E. Perini, Michael T. Lanagan, Sulin Zhang, Qing Wang, Hong Wang, 2020, Advanced Materials on p. 1907499

Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries

S. Huang, F. Fan, J. Li, S. Zhang, T. Zhu, 2013, Acta Materialia on p. 4354-4364

Lithium whisker growth and stress generation in an in situ atomic force microscope–environmental transmission electron microscope set-up

Liqiang Zhang, Tingting Yang, Congcong Du, Qiunan Liu, Yushu Tang, Jun Zhao, Baolin Wang, Tianwu Chen, Yong Sun, Peng Jia, Hui Li, Lin Geng, Jingzhao Chen, Hongjun Ye, Zaifa Wang, Yanshuai Li, Haiming Sun, Xiaomei Li, Qiushi Dai, Yongfu Tang, Qiuming Peng, Tongde Shen, Sulin Zhang, Ting Zhu, Jianyu Huang, 2020, Nature Nanotechnology on p. 94-98

A chemo-mechanical model of lithiation in silicon

Hui Yang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xu Guo, Ting Zhu, Sulin Zhang, 2014, Journal of the Mechanics and Physics of Solids on p. 349-361

Pengfei Yan, Jianming Zheng, Tianwu Chen, Langli Luo, Yuyuan Jiang, Kuan Wang, Manling Sui, Ji Guang Zhang, Sulin Zhang, Chongmin Wang, 2018, Nature Communications