Sulin Zhang

Professor of Engineering Science and Mechanics

Sulin Zhang

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Lithium Electrodes Silicon Anodes Nanoparticles Composite Materials Ions Electron Microscopes Polymers Degradation Mechanics Anode Energy Force Electric Batteries Dendrites (Metallography) Energy Harvesting Shielding Porous Silicon Cathodes Composite Material Thermal Energy Cathode Piezoelectric Ceramics Signal Interference

Most Recent Publications

Japinder Nijjer, Changhao Li, Mrityunjay Kothari, Thomas Henzel, Qiuting Zhang, Jung Shen B. Tai, Shuang Zhou, Tal Cohen, Sulin Zhang, Jing Yan, 2023, Nature Physics on p. 1936-1944

Luyi Feng, Tiankai Zhao, Hongmei Xu, Xuechen Shi, Changhao Li, K. Jimmy Hsia, Sulin Zhang, 2023, PNAS Nexus

Yaobin Xu, Hao Jia, Dingchuan Xue, Ruyue Fang, Ji Guang Zhang, Sulin Zhang, Wu Xu, Chongmin Wang, 2023, Microscopy and Microanalysis on p. 1761-1762

Pouria Fattahi, Yin Ting Yeh, Tiankai Zhao, Mousa Younesi, Changjin Huang, Mauricio Terrones, M Terrones Maldonado, S Zheng, Justin L. Brown, Dan Dongeun Huh, Sulin Zhang, Peter Butler, 2023, Advanced Materials Interfaces on p. 13

Lin Geng, Dingchuan Xue, Jingming Yao, Qiushi Dai, Haiming Sun, Dingding Zhu, Zhaoyu Rong, Ruyue Fang, Xuedong Zhang, Yong Su, Jitong Yan, Stephen J. Harris, Satoshi Ichikawa, Liqiang Zhang, Yongfu Tang, Sulin Zhang, Jianyu Huang, 2023, Energy and Environmental Science on p. 2658-2668

Zaifa Wang, Zhenyu Wang, Dingchuan Xue, Jun Zhao, Xuedong Zhang, Lin Geng, Yanshuai Li, Congcong Du, Jingming Yao, Xinyu Liu, Zhaoyu Rong, Baiyu Guo, Ruyue Fang, Yong Su, Claude Delmas, Stephen J. Harris, Marnix Wagemaker, Liqiang Zhang, Yongfu Tang, Sulin Zhang, Lingyun Zhu, Jianyu Huang, 2023, Nano Energy

Ruyue Fang, Bin Yao, Tianwu Chen, Xinwei Xu, Dingchuan Xue, Wei Hong, Hong Wang, Qing Wang, Sulin Zhang, 2023, Advanced Functional Materials

Regiospecific Cellulose Orientation and Anisotropic Mechanical Property in Plant Cell Walls

J Lee, J Choi, L. Feng, J Yu, Y Zheng, Q Zhang, Y Lin, S. Sah, Ying Gu, Sulin Zhang, Daniel Cosgrove, Seong H. Kim, 2023, Biomacromolecules on p. 4759-4770

Xuechen Shi, Zezhou Liu, Luyi Feng, Tiankai Zhao, Chung Yuen Hui, Sulin Zhang, 2022, Physical Review X

Jun Zhao, Yongfu Tang, Qiushi Dai, Congcong Du, Yin Zhang, Dingchuan Xue, Sulin Zhang, Sulin Zhang, Tianwu Chen, Jingzhao Chen, B Wang, Jingming Yao, Ning Zhao, Yanshuai Li, Shuman Xia, Xiangxin Guo, Stephen Harris, Liqiang Zhang, Sulin Zhang, Ting Zhu, Jianyu Huang, 2022, Energy and Environmental Materials on p. 524-532

Most-Cited Papers

Sulin Zhang, Huajian Gao, Gang Bao, 2015, ACS Nano on p. 8655-8671

Highly Stretchable Polymer Composite with Strain-Enhanced Electromagnetic Interference Shielding Effectiveness

Bin Yao, Wei Hong, Tianwu Chen, Zhubing Han, Xinwei Xu, Renchao Hu, Jianyu Hao, Changhao Li, He Li, Steven E. Perini, Michael T. Lanagan, Sulin Zhang, Qing Wang, Hong Wang, 2020, Advanced Materials on p. 1907499

Lithium whisker growth and stress generation in an in situ atomic force microscope–environmental transmission electron microscope set-up

Liqiang Zhang, Tingting Yang, Congcong Du, Qiunan Liu, Yushu Tang, Jun Zhao, Baolin Wang, Tianwu Chen, Yong Sun, Peng Jia, Hui Li, Lin Geng, Jingzhao Chen, Hongjun Ye, Zaifa Wang, Yanshuai Li, Haiming Sun, Xiaomei Li, Qiushi Dai, Yongfu Tang, Qiuming Peng, Tongde Shen, Sulin Zhang, Ting Zhu, Jianyu Huang, 2020, Nature Nanotechnology on p. 94-98

Qiangfeng Xiao, Meng Gu, Hui Yang, Bing Li, Cunman Zhang, Yang Liu, Fang Liu, Fang Dai, Li Yang, Zhongyi Liu, Xingcheng Xiao, Gao Liu, Peng Zhao, Sulin Zhang, Chongmin Wang, Yunfeng Lu, Mei Cai, 2015, Nature Communications

Pengfei Yan, Jianming Zheng, Tianwu Chen, Langli Luo, Yuyuan Jiang, Kuan Wang, Manling Sui, Ji Guang Zhang, Sulin Zhang, Chongmin Wang, 2018, Nature Communications

Flexible three-dimensional interconnected piezoelectric ceramic foam based composites for highly efficient concurrent mechanical and thermal energy harvesting

Guangzu Zhang, Peng Zhao, Xiaoshan Zhang, Kuo Han, Tiankai Zhao, Yong Zhang, Chang Kyu Jeong, Shenglin Jiang, Sulin Zhang, Qing Wang, 2018, Energy and Environmental Science on p. 2046-2056

A chemo-mechanical model of lithiation in silicon

Hui Yang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xu Guo, Ting Zhu, Sulin Zhang, 2014, Journal of the Mechanics and Physics of Solids on p. 349-361

Sulin Zhang, Kejie Zhao, Ting Zhu, Ju Li, 2017, Progress in Materials Science on p. 479-521

Yang He, Lin Jiang, Tianwu Chen, Yaobin Xu, Haiping Jia, Ran Yi, Dingchuan Xue, Miao Song, Arda Genc, Cedric Bouchet-Marquis, Lee Pullan, Ted Tessner, Jinkyoung Yoo, Xiaolin Li, Ji Guang Zhang, Sulin Zhang, Chongmin Wang, 2021, Nature Nanotechnology on p. 1113-1120

Yao Zhang, Jingyi Yu, Xuan Wang, Daniel M. Durachko, Sulin Zhang, Daniel J. Cosgrove, 2021, Science on p. 607-711