Sulin Zhang

Professor of Engineering Science and Mechanics

Sulin Zhang

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Lithium Silicon Electrodes Nanowires Nanoparticles Lithium Ion Batteries Lithiation Swelling Transmission Electron Microscopy Electron Microscopes Geometry Ions Anodes Metals Nanowire Electric Batteries Nanoparticle Behavior As Electrode Force Degradation Creep Germanium Kinetics Nanostructures Imaging Techniques

Most Recent Papers

Molecular insights into the complex mechanics of plant epidermal cell walls

Yao Zhang, Jingyi Yu, Xuan Wang, Daniel M. Durachko, Sulin Zhang, Daniel J. Cosgrove, 2021, Science on p. 607-711

Spatiotemporal Oscillation in Confined Epithelial Motion upon Fluid-to-Solid Transition

Jing Yu, Pingqiang Cai, Xiaoqian Zhang, Tiankai Zhao, Linlin Liang, Sulin Zhang, Hong Liu, Xiaodong Chen, 2021, ACS Nano on p. 7618-7627

Actin-ring segment switching drives nonadhesive gap closure

Qiong Wei, Xuechen Shi, Tiankai Zhao, Pingqiang Cai, Tianwu Chen, Yao Zhang, Changjin Huang, Jian Yang, Xiaodong Chen, Sulin Zhang, 2020, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 33263-33271

Molar-volume asymmetry enabled low-frequency mechanical energy harvesting in electrochemical cells

Weijiang Xue, Tianwu Chen, Zhichu Ren, So Yeon Kim, Yuming Chen, Pengcheng Zhang, Sulin Zhang, Ju Li, 2020, Applied Energy

Highly stretchable polymer composite with strain-enhanced electromagnetic interference shielding effectiveness

Bin Yao, Wei Hong, Tianwu Chen, Zhubing Han, Xinwei Xu, Renchao Hu, Jianyu Hao, Changhao Li, He Li, Steven E. Perini, Michael T. Lanagan, Sulin Zhang, Qing Wang, Hong Wang, 2020, Advanced Materials on p. 1907499

Lithium whisker growth and stress generation in an in situ atomic force microscope–environmental transmission electron microscope set-up

Liqiang Zhang, Tingting Yang, Congcong Du, Qiunan Liu, Yushu Tang, Jun Zhao, Baolin Wang, Tianwu Chen, Yong Sun, Peng Jia, Hui Li, Lin Geng, Jingzhao Chen, Hongjun Ye, Zaifa Wang, Yanshuai Li, Haiming Sun, Xiaomei Li, Qiushi Dai, Yongfu Tang, Qiuming Peng, Tongde Shen, Sulin Zhang, Ting Zhu, Jianyu Huang, 2020, Nature Nanotechnology on p. 94-98

Creep-Enabled 3D Solid-State Lithium-Metal Battery

Ziqiang Wang, Xiaoyan Li, Yuming Chen, Kai Pei, Yiu Wing Mai, Sulin Zhang, Ju Li, 2020, Chem

Probing the origin of gold dissolution and tunneling across Ni<sub>2</sub>P shell using in situ transmission electron microscopy

Shaobo Han, Tianwu Chen, Chao Cai, Dongsheng He, Sean Li, Xia Xiang, Xiaotao Zu, Sulin Zhang, Meng Gu, 2019, ACS applied materials &amp; interfaces on p. 46947-46952

Geometry and chiral symmetry breaking of ripple junctions in 2D materials

Peng Zhao, Yuanxi Wang, Benjamin Katz, Eric Mockensturm, Vincent Crespi, S. Zhang, 2019, Journal of the Mechanics and Physics of Solids on p. 337-343

Extracellular and intercellular force distribution in circularly shaped epithelia

Yao Zhang, Qiong Wei, Tiankai Zhao, Peng Zhao, Sulin Zhang, 2019, Extreme Mechanics Letters

Most-Cited Papers

Anisotropic swelling and fracture of silicon nanowires during lithiation

Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang, Jian Yu Huang, 2011, Nano Letters on p. 3312-3318

Physical Principles of Nanoparticle Cellular Endocytosis

Sulin Zhang, Huajian Gao, Gang Bao, 2015, ACS Nano on p. 8655-8671

In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon

Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu, Jian Yu Huang, 2012, Nature Nanotechnology on p. 749-756

In situ TEM experiments of electrochemical lithiation and delithiation of individual nanostructures

Xiao Hua Liu, Yang Liu, Akihiro Kushima, Sulin Zhang, Ting Zhu, Ju Li, Jian Yu Huang, 2012, Advanced Energy Materials on p. 722-741

Self-limiting lithiation in silicon nanowires

Xiao Hua Liu, Feifei Fan, Hui Yang, Sulin Zhang, Jian Yu Huang, Ting Zhu, 2013, ACS Nano on p. 1495-1503

Orientation-dependent interfacial mobility governs the anisotropic swelling in lithiated silicon nanowires

Hui Yang, Shan Huang, Xu Huang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xiao Hua Liu, Long Qing Chen, Jian Yu Huang, Ju Li, Ting Zhu, Sulin Zhang, 2012, Nano Letters on p. 1953-1958

Inward lithium-ion breathing of hierarchically porous silicon anodes

Qiangfeng Xiao, Meng Gu, Hui Yang, Bing Li, Cunman Zhang, Yang Liu, Fang Liu, Fang Dai, Li Yang, Zhongyi Liu, Xingcheng Xiao, Gao Liu, Peng Zhao, Sulin Zhang, Chongmin Wang, Yunfeng Lu, Mei Cai, 2015, Nature Communications

Tough germanium nanoparticles under electrochemical cycling

Wentao Liang, Hui Yang, Feifei Fan, Yang Liu, Xiao Hua Liu, Jian Yu Huang, Ting Zhu, Sulin Zhang, 2013, ACS Nano on p. 3427-3433

Role of nanoparticle geometry in endocytosis: Laying down to stand up

Changjin Huang, Yao Zhang, Hongyan Yuan, Huajian Gao, Sulin Zhang, 2013, Nano Letters on p. 4546-4550

Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries

S. Huang, F. Fan, J. Li, S. Zhang, T. Zhu, 2013, Acta Materialia on p. 4354-4364