Yingwei Mao

Associate Professor of Biology

Yingwei Mao

Research Summary

Regulation of neurogenesis using cellular and mouse models; analysis of abnormal neural progenitor cell (NPC) proliferation and its relationship to mental illnesses; identification of drugs that can reverse mouse models of psychiatric disorders.

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Genes Proteins Exons Neoplasms Schizophrenia Eukaryotic Initiation Factor 4a Mutation Gene Expression Metal Organic Frameworks Hepatocellular Carcinoma Interneurons Parvalbumins Messenger Rna Gene Regulatory Networks Physiological Role Cells Rna Binding Motifs Therapeutics Anxiety Genome Protein Disorder Rna Binding Proteins Autism Spectrum Disorder Extracellular Vesicles

Most Recent Publications

H Martin, J Rupkey, S Asthana, J Yoon, S Patel, J Mott, Zifei Pei, Yingwei Mao, 2022, International Journal of Molecular Sciences

Lei Wei, Chun Zou, Liechun Chen, Yan Lin, Lucong Liang, Beiquan Hu, Yingwei Mao, Donghua Zou, 2022, Frontiers in Molecular Biosciences

Shravan Asthana, Hannah Martin, Julian Rupkey, Shray Patel, Joy Yoon, Abiageal Keegan, Yingwei Mao, 2022, Cells

Fengping Dong, Joseph Mao, Miranda Chen, Joy Yoon, Yingwei Mao, 2021, Molecular Brain

Joy Yoon, Yingwei Mao, 2021, International Journal of Molecular Sciences

Yan Lin, Rong Liang, Yingwei Mao, Jiazhou Ye, Rongyun Mai, Xing Gao, Ziyu Liu, Taylor Wainwright, Qian Li, Min Luo, Lianying Ge, Yongqiang Li, Donghua Zou, 2020, Journal of supramolecular structure and cellular biochemistry on p. 4094-4107

Rapid Size-Based Isolation of Extracellular Vesicles by Three-Dimensional Carbon Nanotube Arrays

Yin Ting Yeh, Yijing Zhou, D Zou, He Liu, Haiyang Yu, Huaguang Lu, Venkataraman Swaminathan, Yingwei Mao, Mauricio Terrones, 2020, ACS applied materials & interfaces on p. 13134-13139

Colleen McSweeney, Fengping Dong, Miranda Chen, Jessica Vitale, Li Xu, Nicole Crowley, Bernhard Luscher, D Zou, Yingwei Mao, 2020, Translational Psychiatry

Yan Lin, Rong Liang, Yufen Qiu, Yufeng Lv, Jinyan Zhang, Gang Qin, Chunling Yuan, Zhihui Liu, Yongqiang Li, Donghua Zou, Yingwei Mao, 2019, Aging on p. 423-447

Donghua Zou, Rongjie Li, Xiaohua Huang, Guoying Chen, Ying Liu, Youshi Meng, Yimei Wang, Yuan Wu, Yingwei Mao, 2019, Aging on p. 11673-11685

Most-Cited Papers

Self-Assembly of Extracellular Vesicle-like Metal-Organic Framework Nanoparticles for Protection and Intracellular Delivery of Biofunctional Proteins

Gong Cheng, Wenqing Li, Laura Ha, Xiaohui Han, Sijie Hao, Yuan Wan, Zhigang Wang, Fengping Dong, Xin Zou, Yingwei Mao, Si Yang Zheng, 2018, Journal of the American Chemical Society on p. 7282-7291

D. Zou, L. Chen, D. Deng, D. Jiang, F. Dong, C. McSweeney, Y. Zhou, L. Liu, G. Chen, Y. Wu, Y. Mao, 2016, Current Molecular Medicine on p. 91-102

Fengping Dong, Joanna Jiang, Colleen McSweeney, Donghua Zou, Long Liu, Yingwei Mao, 2016, Human Molecular Genetics on p. 2738-2751

Yan Lin, Rong Liang, Yufen Qiu, Yufeng Lv, Jinyan Zhang, Gang Qin, Chunling Yuan, Zhihui Liu, Yongqiang Li, Donghua Zou, Yingwei Mao, 2019, Aging on p. 423-447

Yan Lin, Jinyan Zhang, Junying Cai, Rong Liang, Guoying Chen, Gang Qin, Xueqiong Han, Chunling Yuan, Zhihui Liu, Yongqiang Li, Donghua Zou, Yingwei Mao, 2018, Journal of Cancer on p. 4568-4577

Fengping Dong, Kabin Xie, Yueying Chen, Yinong Yang, Yingwei Mao, 2017, Biochemical and Biophysical Research Communications on p. 889-895

Donghua Zou, Rongjie Li, Xiaohua Huang, Guoying Chen, Ying Liu, Youshi Meng, Yimei Wang, Yuan Wu, Yingwei Mao, 2019, Aging on p. 11673-11685

Donghua Zou, Colleen McSweeney, Aswathy Sebastian, Derrick James Reynolds, Fengping Dong, Yijing Zhou, Dazhi Deng, Yonggang Wang, Long Liu, Jun Zhu, Jizhong Zou, Yongsheng Shi, Istvan Albert, Yingwei Mao, 2015, Neural Development

An EJC factor RBM8a regulates anxiety behaviors

A. Alachkar, D. Jiang, M. Harrison, Y. Zhou, G. Chen, Y. Mao, 2013, Current Molecular Medicine on p. 887-899

Y. Zhou, F. Dong, T. A. Lanz, V. Reinhart, M. Li, L. Liu, J. Zou, H. S. Xi, Y. Mao, 2018, Molecular Psychiatry on p. 952-962