Yingwei Mao

Associate Professor of Biology

Yingwei Mao

Research Summary

Regulation of neurogenesis using cellular and mouse models; analysis of abnormal neural progenitor cell (NPC) proliferation and its relationship to mental illnesses; identification of drugs that can reverse mouse models of psychiatric disorders.

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Proteins Genes Neoplasms Metal Organic Frameworks Mutation Parvalbumins Physiological Role Gene Expression Cells Exons Therapeutics Schizophrenia Designer Drugs Guide Rna Developmental Metals Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats Protein Transfer Rna Core Protein Nanoparticles Genome Biomimetics Interneurons Autistic Disorder

Most Recent Publications

Donghua Zou, Xiaohua Huang, Yating Lan, Mika Pan, Jieqiong Xie, Qi Huang, Jingyi Zeng, Chun Zou, Zifei Pei, Cuihua Zou, Yingwei Mao, Jiefeng Luo, 2024, Pharmacological Research

Emerging role of artificial intelligence in diagnosis, classification and clinical management of glioma

Jiefeng Luo, Mika Pan, Ke Mo, Yingwei Mao, Donghua Zou, 2023, Seminars in Cancer Biology on p. 110-123

Xiaoli Lv, Yingwei Mao, Song Cao, Yonghuai Feng, 2023, Ibrain on p. 72-89

Colleen McSweeney, Miranda Chen, Fengping Dong, Aswathy Sebastian, Derrick James Reynolds, Jennifer Mott, Zifei Pei, Jizhong Zou, Yongsheng Shi, Yingwei Mao, 2023, International Journal of Molecular Sciences

Xiaoli Lv, Yingwei Mao, Song Cao, Yonghuai Feng, 2022, Ibrain on p. 72-89

H Martin, J Rupkey, S Asthana, J Yoon, S Patel, J Mott, Zifei Pei, Yingwei Mao, 2022, International Journal of Molecular Sciences

Lei Wei, Chun Zou, Liechun Chen, Yan Lin, Lucong Liang, Beiquan Hu, Yingwei Mao, Donghua Zou, 2022, Frontiers in Molecular Biosciences

Shravan Asthana, Hannah Martin, Julian Rupkey, Shray Patel, Joy Yoon, Abiageal Keegan, Yingwei Mao, 2022, Cells

J Luo, X Huang, R Li, J Xie, L Chen, C Zou, Z Pei, Yingwei Mao, D Zou, 2022, medRxiv

Fengping Dong, Joseph Mao, Miranda Chen, Joy Yoon, Yingwei Mao, 2021, Molecular Brain

Most-Cited Papers

Self-Assembly of Extracellular Vesicle-like Metal-Organic Framework Nanoparticles for Protection and Intracellular Delivery of Biofunctional Proteins

Gong Cheng, Wenqing Li, Laura Ha, Xiaohui Han, Sijie Hao, Yuan Wan, Zhigang Wang, Fengping Dong, Xin Zou, Yingwei Mao, Si Yang Zheng, 2018, Journal of the American Chemical Society on p. 7282-7291

D. Zou, L. Chen, D. Deng, D. Jiang, F. Dong, C. McSweeney, Y. Zhou, L. Liu, G. Chen, Y. Wu, Y. Mao, 2016, Current Molecular Medicine on p. 91-102

Fengping Dong, Joanna Jiang, Colleen McSweeney, Donghua Zou, Long Liu, Yingwei Mao, 2016, Human Molecular Genetics on p. 2738-2751

Yan Lin, Jinyan Zhang, Junying Cai, Rong Liang, Guoying Chen, Gang Qin, Xueqiong Han, Chunling Yuan, Zhihui Liu, Yongqiang Li, Donghua Zou, Yingwei Mao, 2018, Journal of Cancer on p. 4568-4577

Yan Lin, Rong Liang, Yufen Qiu, Yufeng Lv, Jinyan Zhang, Gang Qin, Chunling Yuan, Zhihui Liu, Yongqiang Li, Donghua Zou, Yingwei Mao, 2019, Aging on p. 423-447

Fengping Dong, Kabin Xie, Yueying Chen, Yinong Yang, Yingwei Mao, 2017, Biochemical and Biophysical Research Communications on p. 889-895

Donghua Zou, Colleen McSweeney, Aswathy Sebastian, Derrick James Reynolds, Fengping Dong, Yijing Zhou, Dazhi Deng, Yonggang Wang, Long Liu, Jun Zhu, Jizhong Zou, Yongsheng Shi, Istvan Albert, Yingwei Mao, 2015, Neural Development

Donghua Zou, Rongjie Li, Xiaohua Huang, Guoying Chen, Ying Liu, Youshi Meng, Yimei Wang, Yuan Wu, Yingwei Mao, 2019, Aging on p. 11673-11685

Y. Zhou, F. Dong, T. A. Lanz, V. Reinhart, M. Li, L. Liu, J. Zou, H. S. Xi, Y. Mao, 2018, Molecular Psychiatry on p. 952-962

Jinping Lai, Shihui Li, Xuechen Shi, James Coyne, Nan Zhao, Fengping Dong, Yingwei Mao, Yong Wang, 2017, Chemical Science on p. 7306-7311