Ying Gu

Professor of Biochemistry and Molecular Biology

Ying Gu

Research Summary

Mechanism of cellulose biosynthesis in higher plants. Genetic modification of plant cell wall to scale-up biofuel production.

Huck Graduate Students

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Cellulose Cellulose Synthase Arabidopsis Proteins Cells Clathrin Endocytosis Cell Wall Microtubules Biosynthesis Cell Membrane Plant Cells Polysaccharides Synthesis Cytoskeleton Cell Walls Mutants Cell Biology Plasma Membrane Phosphorylation Alleles Mechanistic Target Of Rapamycin Complex 1 Protein Arginine Deiminases Nuclear Magnetic Resonance Membrane Proteins

Most Recent Publications

Ying Gu, Carolyn G. Rasmussen, 2022, Plant Cell on p. 103-128

Holly Allen, Donghui Wei, Ying Gu, Shundai Li, 2021, Carbohydrate Polymers

X Xin, L Lei, Y Zheng, T Zhang, S Pingali, H O’Neil, D Cosgrove, S Li, Ying Gu, 2020, Journal of Experimental Botany

X Xin, L Lei, Y Zheng, T Zhang, S Pingali, H O’Neil, D Cosgrove, S Li, Ying Gu, 2019,

Pyae Phyo, Ying Gu, Mei Hong, 2019, Cellulose on p. 291-304

Xiaoyu Zhu, Shundai Li, Songqin Pan, Xiaoran Xin, Ying Gu, 2018, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. E3578-E3587

Shundai Li, Logan Bashline, Yunzhen Zheng, Xiaoran Xin, Shixin Huang, Zhaosheng Kong, Seong H. Kim, Daniel J. Cosgrove, Ying Gu, 2016, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 11348-11353

Chao Wang, Tianwei Hu, Xu Yan, Tingting Meng, Yutong Wang, Qingmei Wang, Xiaoyue Zhang, Ying Gu, Clara Sánchez-Rodríguez, Astrid Gadeyne, Jinxing Lin, Staffan Persson, Daniël van Damme, Chuanyou Li, Sebastian Y. Bednarek, Jianwei Pan, 2016, Plant Physiology on p. 215-229

Most-Cited Papers

Shundai Li, Lei Lei, Chris R. Somerville, Ying Gu, 2012, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 185-190

Yuji Wang, Pingxin Li, Shu Wang, Jing Hu, Xiangyun Amy Chen, Jianhui Wu, Megan Fisher, Kira Oshaben, Na Zhao, Ying Gu, Dong Wang, Gong Chen, Yanming Wang, 2012, Journal of Biological Chemistry on p. 25941-25953

Logan Bashline, Shundai Li, Charles T. Anderson, Lei Lei, Ying Gu, 2013, Plant Physiology on p. 150-160

Logan Bashline, Lei Lei, Shundai Li, Ying Gu, 2014, Molecular Plant on p. 586-600

Fang Chang, Ying Gu, Hong Ma, Zhenbiao Yang, 2013, Molecular Plant on p. 1187-1201

Andrew Carroll, Nasim Mansoori, Shundai Li, Lei Lei, Samantha Vernhettes, Richard G.F. Visser, Chris Somerville, Ying Gu, Luisa M. Trindade, 2012, Plant Physiology on p. 726-737

Chad Brabham, Lei Lei, Ying Gu, Jozsef Stork, Michael Barrett, Seth De Bolt, 2014, Plant Physiology on p. 1177-1185

Shundai Li, Logan Bashline, Yunzhen Zheng, Xiaoran Xin, Shixin Huang, Zhaosheng Kong, Seong H. Kim, Daniel J. Cosgrove, Ying Gu, 2016, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 11348-11353

Logan Bashline, Shundai Li, Xiaoyu Zhu, Ying Gu, 2015, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 12870-12875

Lei Lei, Tian Zhang, Richard Strasser, Christopher M. Lee, Martine Gonneau, Lukas Mach, Samantha Vernhettes, Seong H. Kim, Daniel J. Cosgrove, Shundai Li, Ying Gu, 2014, Plant Cell on p. 2601-2616