Xingjie Ni

Associate Professor of Electrical Engineering and Computer Science

Xingjie Ni

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Photonics Polarization Waveguides Plasmonics Atoms Wavelength Application Vacuum Light Metamaterials Phase Modulation Lasers Modulation Wavelengths Color Dimers Mirrors Self Assembly Chips Fabrication Integrated Circuits Resonators Light Polarization Block Like Crystal Nanoantennas

Most Recent Publications

Resonant Light Trapping via Lattice-Induced Multipole Coupling in Symmetrical Metasurfaces

Alexei V. Prokhorov, Pavel D. Terekhov, Mikhail Yu Gubin, Alexander V. Shesterikov, Xingjie Ni, Vladimir R. Tuz, Andrey B. Evlyukhin, 2022, ACS Photonics on p. 3869-3875

Yimin Ding, Xi Chen, Yao Duan, Haiyang Huang, Lidan Zhang, Shengyuan Chang, Xuexue Guo, Xingjie Ni, 2022, ACS Photonics on p. 398-404

Haiyang Huang, Xiaojie Zhang, Fuwan Gan, Xingjie Ni, 2022, IEEE Photonics Journal

Photonic Integrated Full-Color Holograms for Visible Light Based on Meta-Waveguides

Yimin Ding, Lidan Zhang, Xi Chen, Yao Duan, Md Tarek Rahman, Xingjie Ni, 2022,

A Robust and Non-Interleaved Full-Color Metasurface Hologram with Suppressed Color Crosstalk

Yimin Ding, Yao Duan, Lidan Zhang, Xingjie Ni, 2022,

Generation of Light Transverse Spin with a Vectorial Field Controlling Metasurface

Pavel Terekhov, Md Tarek Rahman, Yimin Ding, Xingwang Zhang, Xingjie Ni, 2022,

Metasurface-Enabled Hyperspectral Polarimetric Camera

Lidan Zhang, Yimin Ding, Shengyuan Chang, Yao Duan, Xi Chen, Xingjie Ni, 2022,

Wafer-scale single-aperture near-infrared metalens fabricated by deep UV photolithography

Lidan Zhang, Shengyuan Chang, Xi Chen, Yimin Ding, Md Tarek Rahman, Duan Yao, Yao, Duan, Pavel Terekhov, Xingjie Ni, Pavel Terekhov, 2022,

Yuan Meng, Yizhen Chen, Longhui Lu, Yimin Ding, Andrea Cusano, Jonathan A. Fan, Qiaomu Hu, Kaiyuan Wang, Zhenwei Xie, Zhoutian Liu, Yuanmu Yang, Qiang Liu, Mali Gong, Qirong Xiao, Shulin Sun, Minming Zhang, Xiaocong Yuan, Xingjie Ni, 2021, Light: Science and Applications

Kunhong Shen, Yao Duan, Peng Ju, Zhujing Xu, Xi Chen, Lidan Zhang, Jonghoon Ahn, Xingjie Ni, Tongcang Li, 2021, Optica on p. 1359-1362

Most-Cited Papers

Xingjie Ni, Alexander V. Kildishev, Vladimir M. Shalaev, 2013, Nature Communications

Xingjie Ni, Satoshi Ishii, Alexander V. Kildishev, Vladimir M. Shalaev, 2013, Light: Science and Applications

Yu Ye, Zi Jing Wong, Xiufang Lu, Xingjie Ni, Hanyu Zhu, Xianhui Chen, Yuan Wang, Xiang Zhang, 2015, Nature Photonics on p. 733-737

Pankaj K. Jha, Xingjie Ni, Chihhui Wu, Yuan Wang, Xiang Zhang, 2015, Physical Review Letters

Xuexue Guo, Yimin Ding, Yao Duan, Xingjie Ni, 2019, Light: Science and Applications

Optical Metasurfaces: Progress and Applications

Shengyuan Chang, Xuexue Guo, Xingjie Ni, 2018, Annual Review of Materials Research on p. 279-302

Feedback-driven self-assembly of symmetry-breaking optical metamaterials in solution

Sui Yang, Xingjie Ni, Xiaobo Yin, Boubacar Kante, Peng Zhang, Jia Zhu, Yuan Wang, Xiang Zhang, 2014, Nature Nanotechnology on p. 1002-1006

Yuan Meng, Yizhen Chen, Longhui Lu, Yimin Ding, Andrea Cusano, Jonathan A. Fan, Qiaomu Hu, Kaiyuan Wang, Zhenwei Xie, Zhoutian Liu, Yuanmu Yang, Qiang Liu, Mali Gong, Qirong Xiao, Shulin Sun, Minming Zhang, Xiaocong Yuan, Xingjie Ni, 2021, Light: Science and Applications

Xuexue Guo, Yimin Ding, Xi Chen, Yao Duan, Xingjie Ni, 2020, Science advances

Lei Kang, Cheng Yu Wang, Xuexue Guo, Xingjie Ni, Zhiwen Liu, Douglas H. Werner, 2020, Nano Letters on p. 2047-2055