Xiaojun (Lance) Lian

Associate Professor of Biomedical Engineering

Xiaojun (Lance) Lian

Research Summary

Human Stem Cell Engineering; Genome Editing via CRISPR-Cas9; Epigenome Editing and Epigenetics.

Huck Graduate Students

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Pluripotent Stem Cells Stem Cells Catenins Cardiac Myocytes Beta Catenin Application Modulation Nanopores Endothelial Cells Glucose Therapeutics Transcription Factors Rna Sequencing Drug Rna Intercellular Signaling Peptides And Proteins Molecules Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats Graphene Dna Lasers Solid State Genes Cleavage Cell Differentiation

Most Recent Publications

Yuqian Jiang, Rachel Catherine Hoenisch, Yun Chang, Xiaoping Bao, Craig E. Cameron, Xiaojun Lance Lian, 2022, Bioactive Materials on p. 313-320

Yun Chang, Ramizah Syahirah, Xuepeng Wang, Gyuhyung Jin, Sandra Torregrosa-Allen, Bennett D. Elzey, Sydney N. Hummel, Tianqi Wang, Can Li, Xiaojun Lian, Qing Deng, Hal E. Broxmeyer, Xiaoping Bao, 2022, Cell Reports

Juhyung Jung, Yun Chang, Gyuhyung Jin, Xiaojun Lian, Xiaoping Bao, 2022, ACS Synthetic Biology on p. 2001-2008

Chemically-defined generation of human hemogenic endothelium and definitive hematopoietic progenitor cells

Yun Chang, Ramizah Syahirah, Stephanie N. Oprescu, Xuepeng Wang, Juhyung Jung, Scott H. Cooper, Sandra Torregrosa-Allen, Bennett D. Elzey, Alan Y. Hsu, Lauren N. Randolph, Yufei Sun, Shihuan Kuang, Hal E. Broxmeyer, Qing Deng, Xiaojun Lian, Xiaoping Bao, 2022, Biomaterials

Yuqian Jiang, Xiaoping Bao, Xiaojun Lance Lian, 2021, Stem Cell Research and Therapy

Reza Nouri, Yuqian Jiang, Zifan Tang, Xiaojun Lance Lian, Weihua Guan, 2021, Nano Letters on p. 8393-8400

Yuqian Jiang, Chuanxin Chen, Lauren N. Randolph, Songtao Ye, Xin Zhang, Xiaoping Bao, Xiaojun Lance Lian, 2021, Stem Cell Reports on p. 2395-2409

Peter B. Hellwarth, Yun Chang, Arundhati Das, Po Yu Liang, Xiaojun Lian, Nicole A. Repina, Xiaoping Bao, 2021, Advanced Genetics

Kylie S. Foo, Miia L. Lehtinen, Chuen Yan Leung, Xiaojun Lian, Jiejia Xu, Wendy Keung, Lin Geng, Terje R.S. Kolstad, Sebastian Thams, Andy On tik Wong, Nicodemus Wong, Kristine Bylund, Chikai Zhou, Xiaobing He, Shao Bo Jin, Jonathan Clarke, Urban Lendahl, Ronald A. Li, William E. Louch, Kenneth R. Chien, 2021, Molecular Therapy on p. 409

Jian Yang, Jia Zhu, Shangbin Liu, Zhihui Hu, Xianzhe Zhang, Ning Yi, Kairui Tang, Michael Dexheimer, Xiaojun Lian, Q Wang, J Yang, Jennifer Gray, Huanyu Cheng, 2021, Biosensors and Bioelectronics on p. 113606

Most-Cited Papers

Xiaojun Lian, Cheston Hsiao, Gisela Wilson, Kexian Zhu, Laurie B. Hazeltine, Samira M. Azarin, Kunil K. Raval, Jianhua Zhang, Timothy J. Kamp, Sean P. Palecek, 2012, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. E1848-E1857

Xiaojun Lian, Jianhua Zhang, Samira M. Azarin, Kexian Zhu, Laurie B. Hazeltine, Xiaoping Bao, Cheston Hsiao, Timothy J. Kamp, Sean P. Palecek, 2013, Nature Protocols on p. 162-175

Jianhua Zhang, Matthew Klos, Gisela F. Wilson, Amanda M. Herman, Xiaojun Lian, Kunil K. Raval, Matthew R. Barron, Luqia Hou, Andrew G. Soerens, Junying Yu, Sean P. Palecek, Gary E. Lyons, James A. Thomson, Todd J. Herron, José Jalife, Timothy J. Kamp, 2012, Circulation Research on p. 1125-1136

Xiaojun Lian, Xiaoping Bao, Abraham Al-Ahmad, Jialu Liu, Yue Wu, Wentao Dong, Kaitlin K. Dunn, Eric V. Shusta, Sean P. Palecek, 2014, Stem Cell Reports on p. 804-816

Laurie B. Hazeltine, Chelsey S. Simmons, Max R. Salick, Xiaojun Lian, Mehmet G. Badur, Wenqing Han, Stephanie M. Delgado, Tetsuro Wakatsuki, Wendy C. Crone, Beth L. Pruitt, Sean P. Palecek, 2012, International Journal of Cell Biology

Xiaojun Lian, Xiaoping Bao, Misha Zilberter, Mattias Westman, André Fisahn, Cheston Hsiao, Laurie B. Hazeltine, Kaitlin K. Dunn, Timothy J. Kamp, Sean P. Palecek, 2015, Nature Methods on p. 595-596

Xiaoping Bao, Xiaojun Lian, Timothy A. Hacker, Eric G. Schmuck, Tongcheng Qian, Vijesh J. Bhute, Tianxiao Han, Mengxuan Shi, Lauren Drowley, Alleyn T. Plowright, Qing Dong Wang, Marie Jose Goumans, Sean P. Palecek, 2017, Nature Biomedical Engineering

Samira M. Azarin, Xiaojun Lian, Elise A. Larson, Heidi M. Popelka, Juan J. de Pablo, Sean P. Palecek, 2012, Biomaterials on p. 2041-2049

Xiaoping Bao, Xiaojun Lian, Kaitlin K. Dunn, Mengxuan Shi, Tianxiao Han, Tongcheng Qian, Vijesh J. Bhute, Scott G. Canfield, Sean P. Palecek, 2015, Stem Cell Research on p. 122-129

Sequence-Specific Recognition of HIV-1 DNA with Solid-State CRISPR-Cas12a-Assisted Nanopores (SCAN)

Reza Nouri, Yuqian Jiang, Xiaojun Lance Lian, Weihua Guan, 2020, ACS Sensors on p. 1273-1280