Xiang Zhang

Associate Professor of Information Sciences and Technology

Xiang Zhang

Publication Tags

Heterogeneous Networks Experiments Factorization Bibliographies Collaborative Filtering Automation Pharmaceutical Preparations Neural Networks Electroencephalography Decision Trees Data Structures Sleep Classifiers Data Storage Equipment Brain Atoms Semantics Sleep Stages Drugs Drug Ships Drug Target Magnetic Resonance Imaging Character Recognition Network Model

Most Recent Publications

A Collective Approach to Scholar Name Disambiguation

Dongsheng Luo, Shuai Ma, Yaowei Yan, Chunming Hu, Xiang Zhang, Jinpeng Huai, 2022, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering on p. 2020-2032

Tianxiang Zhao, Xiang Zhang, Suhang Wang, 2022, on p. 1028-1036

Dongsheng Luo, Wei Cheng, Wenchao Yu, Bo Zong, Jingchao Ni, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2021, on p. 779-787

Tianxiang Zhao, Xiang Zhang, Suhang Wang, 2021, on p. 833-841

Yameng Gu, Yameng *Gu, Lucas E. Sainburg, Lucas *Sainburg, Sizhe Kuang, Sizhe *Kuang, Feng Han, Feng *Han, Jack *Williams, Jack W. Williams, Yikang Liu, Nanyin Zhang, Xiang Zhang, David A. Leopold, Xiao Liu, 2021, Cerebral Cortex on p. 3986-4005

A collective approach to scholar name disambiguation (extended abstract)

Dongsheng Luo, Shuai Ma, Yaowei Yan, Chunmin Hu, Xiang Zhang, Jinpeng Huai, 2021, on p. 2317-2318

InfoGCL: Information-Aware Graph Contrastive Learning

Dongkuan Xu, Wei Chen, Dongsheng Luo, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2021,

Dongkuan Xu, Wei Cheng, Jingchao Ni, Dongsheng Luo, Masanao Natsumeda, Dongjin Song, Bo Zong, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2021, on p. 91-99

Dongkuan Xu, Wei Cheng, Xin Dong, Bo Zong, Wenchao Yu, Jingchao Ni, Dongjin Song, Xuchao Zhang, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2021, on p. 10496-10504

Dongkuan Xu, Junjie Liang, Wei Cheng, Hua Wei, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2021, on p. 4546-4554

Most-Cited Papers

Wenhui Wang, Sen Yang, Xiang Zhang, Jing Li, 2014, Bioinformatics on p. 2923-2930

Robust local community detection: On free rider effect and its elimination

Yubao Wu, Ruoming Jin, Jing Li, Xiang Zhang, 2015, Proceedings of the VLDB Endowment on p. 798-809

Wei Cheng, Xiang Zhang, Zhishan Guo, Yubao Wu, Patrick F. Sullivan, Wei Wang, 2013, on p. 320-328

Dual transfer learning

Mingsheng Long, Jianmin Wang, Guiguang Ding, Wei Cheng, Xiang Zhang, Wei Wang, 2012, on p. 540-551

Yuan Yao, Hanghang Tong, Guo Yan, Feng Xu, Xiang Zhang, Boleslaw K. Szymanski, Jian Lu, 2014, on p. 759-768

Inside the atoms: Ranking on a network of networks

Jingchao Ni, Hanghang Tong, Wei Fan, Xiang Zhang, 2014, on p. 1356-1365

Xiaojin Li, Licong Cui, Shiqiang Tao, Jing Chen, Xiang Zhang, Guo Qiang Zhang, 2018, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics on p. 375-385

Flexible and robust multi-network clustering

Jingchao Ni, Hanghang Tong, Wei Fan, Xiang Zhang, 2015, on p. 835-844

Metric learning from relative comparisons by minimizing squared residual

Eric Yi Liu, Zhishan Guo, Xiang Zhang, Vladimir Jojic, Wei Wang, 2012, on p. 978-983

Fast and unified local search for random walk based k-nearest-neighbor query in large graphs

Yubao Wu, Ruoming Jin, Xiang Zhang, 2014, on p. 1139-1150