Xiang Zhang

Associate Professor of Information Sciences and Technology

Xiang Zhang

Publication Tags

Heterogeneous Networks Neural Networks Factorization Automation Data Structures Electroencephalography Collaborative Filtering Decision Trees Pharmaceutical Preparations Sleep Experiments Classifiers Topology Magnetic Resonance Imaging Network Model Sleep Stages Target Pedigree Drug Repositioning Transfer Learning Atoms Brain Character Recognition Bibliographies Graph

Most Recent Papers

Brain Activity Fluctuations Propagate as Waves Traversing the Cortical Hierarchy

Yameng Gu, Lucas E. Sainburg, Sizhe Kuang, Feng Han, Jack W. Williams, Yikang Liu, Nanyin Zhang, Xiang Zhang, David A. Leopold, Xiao Liu, 2021, Cerebral Cortex on p. 3986-4005

Learning to Drop

Dongsheng Luo, Wei Cheng, Wenchao Yu, Bo Zong, Jingchao Ni, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2021, on p. 779-787

GraphSMOTE

Tianxiang Zhao, Xiang Zhang, Suhang Wang, 2021, on p. 833-841

A collective approach to scholar name disambiguation (extended abstract)

Dongsheng Luo, Shuai Ma, Yaowei Yan, Chunmin Hu, Xiang Zhang, Jinpeng Huai, 2021, on p. 2317-2318

InfoGCL: Information-Aware Graph Contrastive Learning

Dongkuan Xu, Wei Chen, Dongsheng Luo, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2021,

Deep multi-instance contrastive learning with dual attention for anomaly precursor detection

Dongkuan Xu, Wei Cheng, Jingchao Ni, Dongsheng Luo, Masanao Natsumeda, Dongjin Song, Bo Zong, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2021, on p. 91-99

Local ancestry inference in large pedigrees

Heming Wang, Tamar Sofer, Xiang Zhang, Robert C. Elston, Susan Redline, Xiaofeng Zhu, 2020, Scientific Reports

Rethinking local community detection

Yuchen Bian, Jun Huan, Dejing Dou, Xiang Zhang, 2020, on p. 930-935

Semi-Supervised Graph-to-Graph Translation

Tianxiang Zhao, Xianfeng Tang, Xiang Zhang, Suhang Wang, 2020, on p. 1863-1872

Local Community Detection in Multiple Networks

Dongsheng Luo, Yuchen Bian, Yaowei Yan, Xiao Liu, Jun Huan, Xiang Zhang, 2020, on p. 266-274

Most-Cited Papers

Drug repositioning by integrating target information through a heterogeneous network model

Wenhui Wang, Sen Yang, Xiang Zhang, Jing Li, 2014, Bioinformatics on p. 2923-2930

Robust local community detection

Yubao Wu, Ruoming Jin, Jing Li, Xiang Zhang, 2015, Proceedings of the VLDB Endowment on p. 798-809

Flexible and robust co-regularized multi-domain graph clustering

Wei Cheng, Xiang Zhang, Zhishan Guo, Yubao Wu, Patrick F. Sullivan, Wei Wang, 2013, on p. 320-328

Dual transfer learning

Mingsheng Long, Jianmin Wang, Guiguang Ding, Wei Cheng, Xiang Zhang, Wei Wang, 2012, on p. 540-551

Dual-regularized one-class collaborative filtering

Yuan Yao, Hanghang Tong, Guo Yan, Feng Xu, Xiang Zhang, Boleslaw K. Szymanski, Jian Lu, 2014, on p. 759-768

Inside the atoms

Jingchao Ni, Hanghang Tong, Wei Fan, Xiang Zhang, 2014, on p. 1356-1365

Flexible and robust multi-network clustering

Jingchao Ni, Hanghang Tong, Wei Fan, Xiang Zhang, 2015, on p. 835-844

Metric learning from relative comparisons by minimizing squared residual

Eric Yi Liu, Zhishan Guo, Xiang Zhang, Vladimir Jojic, Wei Wang, 2012, on p. 978-983

Co-regularized deep multi-network embedding

Jingchao Ni, Shiyu Chang, Xiao Liu, Wei Cheng, Haifeng Chen, Dongkuan Xu, Xiang Zhang, 2018, on p. 469-478

HyCLASSS

Xiaojin Li, Licong Cui, Shiqiang Tao, Jing Chen, Xiang Zhang, Guo Qiang Zhang, 2018, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics on p. 375-385