Vishal Monga

Professor of Electrical Engineering and Computer Science

Vishal Monga

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Learning Neural Networks Glossaries Deep Neural Networks Deep Learning Image Processing Synthetic Aperture Radar Image Classification Signal Processing Image Resolution Sonar Radar Network Architecture Interdisciplinary Placement Choroid Plexus Automatic Target Recognition Range Imaging Uganda Image Segmentation Imaging Techniques Ultra Wideband (Uwb) Optical Resolving Power Anomaly Detection Hydrocephalus Cautery

Most Recent Publications

Vishal Monga, Isaac Gerg, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Tiep Vu, Lam Nguyen, Vishal Monga, IRE Transactions on Aerospace and Navigational Electronics on p. 14

Small-signal stability enhancement of islanded microgrids via domain-enriched optimization

Junho Kweon, Hang Jing, Yan Li, Vishal Monga, 2024, Applied Energy

Mingzhao Yu, Mallory R. Peterson, Venkateswararao Cherukuri, Christine Hehnly, Edith Mbabazi-Kabachelor, Ronnie Mulondo, Brian Nsubuga Kaaya, James R. Broach, Steven J. Schiff, Vishal Monga, 2023, Journal of Neural Engineering

Resonant Scattering-Inspired Deep Networks for Munition Detection in 3D Sonar Imagery

Trung Hoang, Kyle S. Dalton, Isaac D. Gerg, Thomas E. Blanford, Daniel C. Brown, Vishal Monga, 2023, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

NTIRE 2023 HR NonHomogeneous Dehazing Challenge Report

Codruta O. Ancuti, Cosmin Ancuti, Florin Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Han Zhou, Wei Dong, Yangyi Liu, Jun Chen, Huan Liu, Liangyan Li, Zijun Wu, Yubo Dong, Yuyan Li, Tian Qiu, Yu He, Yonghong Lu, Yinwei Wu, Zhenxiang Jiang, Songhua Liu, Xingyi Yang, Yongcheng Jing, Bilel Benjdira, Anas M. Ali, Anis Koubaa, Hao Hsiang Yang, I. Hsiang Chen, Wei Ting Chen, Zhi Kai Huang, Yi Chung Chen, Chia Hsuan Hsieh, Hua En Chang, Yuan Chun Chiang, Sy Yen Kuo, Yu Guo, Yuan Gao, Ryan Wen Liu, Yuxu Lu, Jingxiang Qu, Shengfeng He, Wenqi Ren, Trung Hoang, Haichuan Zhang, Amirsaeed Yazdani, Vishal Monga, Lehan Yang, Alex Jiahao Wu, Tiancheng Mai, Xiaofeng Cong, Xuemeng Yin, Xuefei Yin, Hazim Emad, Ahmed Abdallah, Yahya Yasser, Dalia Elshahat, Esraa Elbaz, Zhan Li, Wenqing Kuang, Ziwei Luo, Fredrik K. Gustafsson, Zheng Zhao, Jens Sjölund, Thomas B. Schön, Zhao Zhang, Yanyan Wei, Junhu Wang, Suiyi Zhao, Huan Zheng, Jin Guo, Yangfan Sun, Tianli Liu, Dejun Hao, Kui Jiang, Anjali Sarvaiya, Kalpesh Prajapati, Ratnadeep Patra, Pragnesh Barik, Chaitanya Rathod, Kishor Upla, Kiran Raja, Raghavendra Ramachandra, Christoph Busch, 2023, on p. 1808-1825

Deep Multi-Look Sequence Processing for Synthetic Aperture Sonar Image Segmentation

Isaac D. Gerg, Vishal Monga, 2023, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

TransER: Hybrid Model and Ensemble-based Sequential Learning for Non-homogenous Dehazing

Trung Hoang, Haichuan Zhang, Amirsaeed Yazdani, Vishal Monga, 2023, on p. 1670-1679

Lens-to-Lens Bokeh Effect Transformation. NTIRE 2023 Challenge Report

Marcos V. Conde, Manuel Kolmet, Tim Seizinger, Tom E. Bishop, Radu Timofte, Xiangyu Kong, Dafeng Zhang, Jinlong Wu, Fan Wang, Juewen Peng, Zhiyu Pan, Chengxin Liu, Xianrui Luo, Huiqiang Sun, Liao Shen, Zhiguo Cao, Ke Xian, Chaowei Liu, Zigeng Chen, Xingyi Yang, Songhua Liu, Yongcheng Jing, Michael Bi Mi, Xinchao Wang, Zhihao Yang, Wenyi Lian, Siyuan Lai, Haichuan Zhang, Trung Hoang, Amirsaeed Yazdani, Vishal Monga, Ziwei Luo, Fredrik K. Gustafsson, Zheng Zhao, Jens Sjölund, Thomas B. Schön, Yuxuan Zhao, Baoliang Chen, Yiqing Xu, Jixiang Niu, 2023, on p. 1643-1659

Deep Learning for Radar Waveform Design: Retrospectives and the Road Ahead

Bosung Kang, Junho Kweon, Muralidhar Rangaswamy, Vishal Monga, 2023,

Most-Cited Papers

Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc Van Gool, Ming Hsuan Yang, Lei Zhang, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jaejun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jinshan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristovao Cruz, Karen Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V.Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo, 2017, on p. 1110-1121

Vishal Monga, Yuelong Li, Yonina C. Eldar, 2021, IEEE Audio and Electroacoustics Newsletter on p. 18-44

Deep Wavelet Prediction for Image Super-Resolution

Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, 2017, on p. 1100-1109

SAR automatic target recognition using discriminative graphical models

Umamahesh Srinivas, Vishal Monga, Raghu G. Raj, 2014, IRE Transactions on Aerospace and Navigational Electronics on p. 591-606

Tiep Huu Vu, Hojjat Seyed Mousavi, Vishal Monga, Ganesh Rao, U. K.Arvind Rao, 2016, IEEE Transactions on Medical Imaging on p. 738-751

Tiep Huu Vu, Vishal Monga, 2017, IEEE Transactions on Image Processing on p. 5160-5175

Adaptive sparse representations for video anomaly detection

Xuan Mo, Vishal Monga, Raja Bala, Zhigang Fan, 2014, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology on p. 631-645

Ghost-free high dynamic range imaging via rank minimization

Chul Lee, Yuelong Li, Vishal Monga, 2014, IEEE Signal Processing Letters on p. 1045-1049

Successive QCQP Refinement for MIMO Radar Waveform Design under Practical Constraints

Omar Aldayel, Vishal Monga, Omar Aldayel, Muralidhar Rangaswamy, 2016, IRE Transactions on Audio on p. 3760-3774

Abhaya V. Kulkarni, Steven J. Schiff, Edith Mbabazi-Kabachelor, John Mugamba, Peter Ssenyonga, Ruth Donnelly, Jody Levenbach, Vishal Monga, Mallory Peterson, Michael MacDonald, Venkateswararao Cherukuri, Benjamin C. Warf, 2017, New England Journal of Medicine on p. 2456-2464