Vishal Monga

Professor of Electrical Engineering and Computer Science

Vishal Monga

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Sonar Learning Image Classification Deep Learning Synthetic Aperture Sonar Neural Networks Glossaries Image Resolution Deep Neural Networks Synthetic Aperture Radar Blood Vessels Signal Processing Segmentation Image Segmentation Image Processing Experiments Method Network Architecture Imaging Techniques Scattering Sonar Imagery Automatic Target Recognition Radar Imagery Convolutional Neural Networks

Most Recent Publications

Vishal Monga, Isaac Gerg, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Tiep Vu, Lam Nguyen, Vishal Monga, IRE Transactions on Aerospace and Navigational Electronics on p. 14

Enhancing Dynamic Resilience of Networked Microgrids with a High Penetration of Power-Electronic-Interfaced DERs

Hang Jing, Junho Kweon, Yan Li, Vishal Monga, 2022,

Yung Chen Sun, Isaac D. Gerg, Vishal Monga, 2022, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Jessica R. Lane, Paddy Ssentongo, Mallory R. Peterson, Joshua R. Harper, Edith Mbabazi-Kabachelor, John Mugamba, Peter Ssenyonga, Justin Onen, Ruth Donnelly, Jody Levenbach, Venkateswararao Cherukuri, Vishal Monga, Abhaya V. Kulkarni, Benjamin C. Warf, Steven J. Schiff, 2022, Journal of Neurosurgery: Pediatrics on p. 31-39

Synthetic Aperture Sonar Image Segmentation Using Adaptive, Learned Beam Steering

Isaac D. Gerg, Vishal Monga, 2022, on p. 983-986

Robust Deep 3D Blood Vessel Segmentation Using Structural Priors

Xuelu Li, Raja Bala, Vishal Monga, 2022, IEEE Transactions on Image Processing on p. 1271-1284

Isaac D. Gerg, Vishal Monga, 2022, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

STRUCTURAL PRIOR MODELS FOR 3-D DEEP VESSEL SEGMENTATION

Xuelu Li, Raja Bala, Vishal Monga, 2022, on p. 1231-1235

Domain Enriched Deep Networks for Munition Detection in Underwater 3D Sonar Imagery

Trung Hoang, Kyle S. Dalton, Isaac D. Gerg, Thomas E. Blanford, Daniel C. Brown, Vishal Monga, 2022, on p. 815-818

Most-Cited Papers

Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc Van Gool, Ming Hsuan Yang, Lei Zhang, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jaejun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jinshan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristovao Cruz, Karen Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V.Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo, 2017, on p. 1110-1121

Vishal Monga, Yuelong Li, Yonina C. Eldar, 2021, IEEE Audio and Electroacoustics Newsletter on p. 18-44

SAR automatic target recognition using discriminative graphical models

Umamahesh Srinivas, Vishal Monga, Raghu G. Raj, 2014, IRE Transactions on Aerospace and Navigational Electronics on p. 591-606

Deep Wavelet Prediction for Image Super-Resolution

Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, 2017, on p. 1100-1109

Tiep Huu Vu, Hojjat Seyed Mousavi, Vishal Monga, Ganesh Rao, U. K.Arvind Rao, 2016, IEEE Transactions on Medical Imaging on p. 738-751

Tiep Huu Vu, Vishal Monga, 2017, IEEE Transactions on Image Processing on p. 5160-5175

Adaptive sparse representations for video anomaly detection

Xuan Mo, Vishal Monga, Raja Bala, Zhigang Fan, 2014, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology on p. 631-645

Ghost-free high dynamic range imaging via rank minimization

Chul Lee, Yuelong Li, Vishal Monga, 2014, IEEE Signal Processing Letters on p. 1045-1049

Successive QCQP Refinement for MIMO Radar Waveform Design under Practical Constraints

Omar Aldayel, Vishal Monga, Omar Aldayel, Muralidhar Rangaswamy, 2016, IRE Transactions on Audio on p. 3760-3774

Simultaneous sparsity model for histopathological image representation and classification

Umamahesh Srinivas, Hojjat Seyed Mousavi, Vishal Monga, Arthur Hattel, Bhushan M. Jayarao, 2014, IEEE Transactions on Medical Imaging on p. 1163-1179