Tao Zhou

Assistant Professor

Tao Zhou

Research Summary

The intersection of neuroengineering, electronics, materials science, and bioengineering, with the goal to improve human health

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Neurons Brain Syringes Injections Electronics Electronic Equipment Needles Probe Electrophysiology Equipment And Supplies Mesh Injection Application Tissue Brain Mapping Probes Macro Porosity Needle Like Crystal Mechanical Properties Hydrogels Delivery Histology Neurosciences Output Reaction Yield

Most Recent Publications

A comprehensive review on perovskite and its functional composites in smart textiles: Progress, challenges, opportunities, and future directions

Archana Pandiyan, Loganathan Veeramuthu, Zhen Li Yan, Yan Cheng Lin, Cheng Hang Tsai, Sung Te Chang, Wei Hung Chiang, Shumao Xu, Tao Zhou, Chi Ching Kuo, 2023, Progress in Materials Science

Unleashing the potential of 3D printing soft materials

Shumao Xu, Salahuddin Ahmed, Marzia Momin, Arafat Hossain, Tao Zhou, 2023, Device on p. 100067

3D Printable Hydrogel Bioelectronic Interfaces for Various Organs

Tao Zhou, 2023,

3D printable high-performance conducting polymer hydrogel for all-hydrogel bioelectronic interfaces

Tao Zhou, Hyunwoo Yuk, Yuk Hyunwoo, Faqi Hu, Jingjing Wu, Fajuan Tian, Heejung Roh, Zequn Shen, Guoying Gu, Jingkun Xu, Baoyang Lu, Xuanhe Zhao, 2023, Nature Materials on p. 895-902

Omnidirectional printing of stretchable electronics

Tao Zhou, Hyunwoo Yuk, 2023, Nature Electronics on p. 270-271

Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong An Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae Hyeong Kim, Il Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae Eung Lee, Pooi See Lee, Tae Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao Ming Tao, Benjamin C.K. Tee, Aaron Voon Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen, 2023, ACS Nano on p. 5211-5295

Functional Tough Hydrogels: Design, Processing, and Biomedical Applications

Xiao Kuang, Mehmet Onur Arıcan, Tao Zhou, Xuanhe Zhao, Yu Shrike Zhang, 2023, Accounts of Materials Research on p. 101-114

Shumao Xu, Marzia Momin, Salahuddin Ahmed, Arafat Hossain, Loganathan Veeramuthu, Archana Pandiyan, Chi‐Ching Kuo, Tao Zhou, 2023, Advanced Materials

Bioadhesive ultrasound for long-term continuous imaging of diverse organs

Chonghe Wang, Xiaoyu Chen, Liu Wang, Mitsutoshi Makihata, Hsiao Chuan Liu, Tao Zhou, Xuanhe Zhao, 2022, Science on p. 517-523

Robert D. Viveros, Tao Zhou, Guosong Hong, Tian Ming Fu, Hao Yu Greg Lin, Charles M. Lieber, 2019, Nano Letters on p. 4180-4187

Most-Cited Papers

Jia Liu, Tian Ming Fu, Zengguang Cheng, Guosong Hong, Tao Zhou, Lihua Jin, Madhavi Duvvuri, Zhe Jiang, Peter Kruskal, Chong Xie, Zhigang Suo, Ying Fang, Charles M. Lieber, 2015, Nature Nanotechnology on p. 629-635

Xiao Yang, Tao Zhou, Theodore J. Zwang, Guosong Hong, Yunlong Zhao, Robert D. Viveros, Tian Ming Fu, Teng Gao, Charles M. Lieber, 2019, Nature Materials on p. 510-517

Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong An Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae Hyeong Kim, Il Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae Eung Lee, Pooi See Lee, Tae Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao Ming Tao, Benjamin C.K. Tee, Aaron Voon Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen, 2023, ACS Nano on p. 5211-5295

Stable long-term chronic brain mapping at the single-neuron level

Tian Ming Fu, Guosong Hong, Tao Zhou, Thomas G. Schuhmann, Robert D. Viveros, Charles M. Lieber, 2016, Nature Methods on p. 875-882

Tao Zhou, Guosong Hong, Tian Ming Fu, Xiao Yang, Thomas G. Schuhmann, Robert D. Viveros, Charles M. Lieber, 2017, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 5894-5899

Bioadhesive ultrasound for long-term continuous imaging of diverse organs

Chonghe Wang, Xiaoyu Chen, Liu Wang, Mitsutoshi Makihata, Hsiao Chuan Liu, Tao Zhou, Xuanhe Zhao, 2022, Science on p. 517-523

Guosong Hong, Tian Ming Fu, Mu Qiao, Robert D. Viveros, Xiao Yang, Tao Zhou, Jung Min Lee, Hong Gyu Park, Joshua R. Sanes, Charles M. Lieber, 2018, Science on p. 1447-1451

Tian Ming Fu, Guosong Hong, Robert D. Viveros, Tao Zhou, Charles M. Lieber, 2017, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. E10046-E10055

Guosong Hong, Xiao Yang, Tao Zhou, Charles M. Lieber, 2018, Current Opinion in Neurobiology on p. 33-41

Syringe Injectable Electronics: Precise Targeted Delivery with Quantitative Input/Output Connectivity

Guosong Hong, Tian Ming Fu, Tao Zhou, Thomas G. Schuhmann, Jinlin Huang, Charles M. Lieber, 2015, Nano Letters on p. 6979-6984