Sinisa Dovat

Professor and Vice Chair for Basic Science Research, Department of Pediatrics; Professor of Biochemistry and Molecular Biology and of Pharmacology

Sinisa Dovat

Research Summary

Investigate the role of lymphoid master regulator, IKZF1/Ikaros, in the development of acute lymphoblastic leukemia (ALL); other transcriptional factors in leukemia; CK2 activity; chromatin remodeling; super-enhancers.

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Leukemia Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia Lymphoma Neoplasms Casein Kinase Ii Therapeutics Genes B Lymphocytes Selenium Cells Mutation Acute Myeloid Leukemia Lymphoid Enhancer Binding Factor 1 Reactive Oxygen Species Histone Deacetylase 1 Energy Metabolism Histone Demethylases Ion Channels Cell Proliferation Tumors Epigenomics Histones Protein Messenger Rna Doxorubicin Hematologic Neoplasms

Most Recent Publications

Subtype-specific 3D genome alteration in acute myeloid leukaemia

Jie Xu, Fan Song, Huijue Lyu, Mikoto Kobayashi, Baozhen Zhang, Ziyu Zhao, Ye Hou, Xiaotao Wang, Yu Luan, Bei Jia, Lena Stasiak, Josiah Hiu yuen Wong, Qixuan Wang, Qi Jin, Qiushi Jin, Yihao Fu, Hongbo Yang, Ross C. Hardison, Sinisa Dovat, Leonidas C. Platanias, Yarui Diao, Yue Yang, Tomoko Yamada, Aaron D. Viny, Ross L. Levine, David Claxton, James R. Broach, Hong Zheng, Feng Yue, 2022, Nature on p. 387-398

Jun Li, Qi Han, Yanqing Huang, Yanhui Wei, Jie Zi, Lidong Zhao, Zhimei Cai, Xuzhang Lu, Rong Xiao, Yanming Zhang, Xiaotian Yang, Hao Xu, Naitong Sun, Wanchuan Zhuang, Zhengdong Wu, Yuan Xia, Yanli Xu, Bin He, Wei Zhu, Fengling Min, Yongchun Chen, Banghe Ding, Peimin Shi, Jing Xie, Hua Tang, Zefa Liu, Bingzong Li, Yu Sun, Hongxia Qiu, Limin Duan, Elanora Dovat, Chunhua Song, Laszlo SzeKely, Sinisa Dovat, Zheng Ge, 2022, Blood Cancer Journal

C. Gowda, A. Purandare, K. Mercer, K. Duke, S. Dovat, 2022, European Journal of Cancer on p. S29

Melanie A. Ehudin, Upendarrao Golla, Devnah Trivedi, Shobha D. Potlakayala, Sairam V. Rudrabhatla, Dhimant Desai, Sinisa Dovat, David Claxton, Arati Sharma, 2022, International Journal of Molecular Sciences

Sinisa Dovat, Yali Ding, Chunhua Song, Daniel Bogush, Diwakar Bastihali Tukaramrao, Arati Sharma, Dhimant Desai, 2022, FASEB Journal

Sinisa Dovat, Chandrika Gowda, Richard B. Mailman, Leslie J. Parent, Xuemei Huang, 2022, Advances in Medical Education and Practice on p. 1039-1050

Eric Yau, Yan Chen, Chunhua Song, Jason Webb, Marykate Carillo, Yuka Imamura Kawasawa, Zhenyuan Tang, Yoshinori Takahashi, Todd M. Umstead, Sinisa Dovat, Zissis C. Chroneos, 2021, Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie

Upendarrao Golla, Melanie A. Ehudin, Charyguly Annageldiyev, Zheng Zeng, Diwakar Bastihalli Tukaramrao, Anna Tarren, Abhijit A. Date, Irina Elcheva, Arthur Berg, Shantu Amin, Thomas P. Loughran, Mark Kester, Dhimant Desai, Sinisa Dovat, David Claxton, Arati Sharma, 2021, Cancers

Gordana Raca, Hisham Abdel-Azim, Feng Yue, James Broach, Jonathon L. Payne, Mark E. Reeves, Chandrika Gowda, Joseph Schramm, Dhimant Desai, Elanora Dovat, Tommy Hu, Arthur S. Berg, Deepa Bhojwani, Kimberly J. Payne, Sinisa Dovat, 2021, Leukemia on p. 2399-2402

Zheng Ge, Chunhua Song, Yali Ding, Bi Hua Tan, Dhimant Desai, Arati Sharma, Raghavendra Gowda, Feng Yue, Suming Huang, Vladimir Spiegelman, Jonathon L. Payne, Mark E. Reeves, Soumya Iyer, Pavan Kumar Dhanyamraju, Yuka Imamura, Daniel Bogush, Yevgeniya Bamme, Yiping Yang, Mario Soliman, Shriya Kane, Elanora Dovat, Joseph Schramm, Tommy Hu, Mary McGrath, Zissis C. Chroneos, Kimberly J. Payne, Chandrika Gowda, Sinisa Dovat, 2021, Leukemia on p. 1267-1278

Most-Cited Papers

Chunhua Song, Chandrika Gowda, Xiaokang Pan, Yali Ding, Yongqing Tong, Bi Hua Tan, Haijun Wang, Sunil Muthusami, Zheng Ge, Mansi Sachdev, Shantu G. Amin, Dhimant Desai, Krishne Gowda, Raghavendra Gowda, Gavin P. Robertson, Hilde Schjerven, Markus Muschen, Kimberly J. Payne, Sinisa Dovat, 2015, Blood on p. 1813-1822

Irina A. Elcheva, Tyler Wood, Kathryn Chiarolanzio, Bryan Chim, Madeline Wong, Vikash Singh, Chethana P. Gowda, Qingli Lu, Markus Hafner, Sinisa Dovat, Zhenqiu Liu, Stefan A. Muljo, Vladimir S. Spiegelman, 2020, Leukemia on p. 1354-1363

Lei Bao, Shu Jen Chen, Kathleen Conrad, Kerry Keefer, Thomas Abraham, John P. Lee, Ju Fang Wang, Xue Qian Zhang, Iwona Hirschler-Laszkiewicz, Hong Gang Wang, Sinisa Dovat, Brian Gans, Muniswamy Madesh, Joseph Y. Cheung, Barbara A. Miller, 2016, Journal of Biological Chemistry on p. 24449-24464

Haijun Wang, Chunhua Song, Yali Ding, Xiaokang Pan, Zheng Ge, Bi Hua Tan, Chandrika Gowda, Mansi Sachdev, Sunil Muthusami, Hongsheng Ouyang, Liangxue Lai, Olivia L. Francis, Christopher L. Morris, Hisham Abdel-Azim, Glenn Dorsam, Meixian Xiang, Kimberly J. Payne, Sinisa Dovat, 2016, Journal of Biological Chemistry on p. 4004-4018

Zheng Ge, Evelyn J. Song, Yuka Imamura Kawasawa, Jianyong Li, Sinisa Dovat, Chunhua Song, 2016, Oncotarget on p. 37740-37754

Xing Guo, Run Zhang, Juan Liu, Min Li, Chunhua Song, Sinisa Dovat, Jianyong Li, Zheng Ge, 2015, PLoS One

Zheng Ge, Xing Guo, Jianyong Li, Melanie Hartman, Yuka Imamura Kawasawa, Sinisa Dovat, Chunhua Song, 2015, Oncotarget on p. 42300-42311

Zheng Ge, Yan Gu, Gang Zhao, Jianyong Li, Baoan Chen, Qi Han, Xing Guo, Juan Liu, Hui Li, Michael D. Yu, Justin Olson, Sadie Steffens, Kimberly J. Payne, Chunhua Song, Sinisa Dovat, 2016, Oncotarget on p. 49722-49732

C. Song, X. Pan, Z. Ge, C. Gowda, Y. Ding, H. Li, Z. Li, G. Yochum, M. Muschen, Q. Li, K. J. Payne, S. Dovat, 2016, Leukemia on p. 1436-1440

Chandrika Gowda, Chunhua Song, Malika Kapadia, Jonathon L. Payne, Tommy Hu, Yali Ding, Sinisa Dovat, 2017, Advances in Biological Regulation on p. 71-80