Rongling Wu

Director of the Center for Statistical Genetics; Professor of Public Health Sciences

Rongling Wu

Huck Affiliations

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Proteins Binding Sites Dna Genes Rna Blood Vessels China Feature Selection Color Predictions Varying Coefficient Model Rna Binding Proteins Covariates Prunus Protein Switches Nucleotides Screening Microsatellite Repeats Genome Wide Association Study Population Machine Learning Modules Prunus Armeniaca Molecular Cluster

Most Recent Publications

Mutaz Amin, Nicholas Horst, Rongling Wu, Claudia Gragnoli, 2023, Journal of Ovarian Research

A pleiotropic–epistatic entangelement model of drug response

Yu Wang, Mengmeng Sang, Li Feng, Claudia Gragnoli, Christopher Griffin, Rongling Wu, 2023, Drug Discovery Today

Ang Dong, Shuang Wu, Jincan Che, Yu Wang, Rongling Wu, 2023, Methods in Ecology and Evolution on p. 2272-2283

拟南芥株高性状全基因组上位互作网络构建

Zhenyu Yang, Xuli Zhu, Yige Cao, Xiangyu Ren, Rongling Wu, 2023, Beijing Linye Daxue Xuebao/Journal of Beijing Forestry University on p. 21-32

The genomic physics of tumor–microenvironment crosstalk

Mengmeng Sang, Li Feng, Ang Dong, Claudia Gragnoli, Christopher Griffin, Rongling Wu, 2023, Physics Reports on p. 1-51

A personalized pharmaco-epistatic network model of precision medicine

Li Feng, Wuyue Yang, Mengdong Ding, Luke Hou, Claudia Gragnoli, Christopher Griffin, Rongling Wu, 2023, Drug Discovery Today

木本植物中microRNA的研究进展

Jing Chen, Jianqiao Meng, Sijia Hou, Qianqian Zhang, Junhong Du, Cong Wang, Dan Liang, Rongling Wu, Yunqian Guo, 2023, Plant Physiology Communications on p. 817-828

Christopher Griffin, Rongling Wu, 2023, Europhysics Letters

Mutaz Amin, Rongling Wu, Claudia Gragnoli, 2023, International Journal of Molecular Sciences

Critical Size and Formation Mechanism of Secondary Nuclei in Melt-Crystallized Polylactide Stereocomplex Crystals

Zhiqi Wang, Ranlong Duan, Xuan Pang, Rongling Wu, Baohua Guo, Jun Xu, 2023, Macromolecules on p. 999-1012

Most-Cited Papers

Yang Jun Wen, Hanwen Zhang, Yuan Li Ni, Bo Huang, Jin Zhang, Jian Ying Feng, Shi Bo Wang, Jim M. Dunwell, Yuan Ming Zhang, Rongling Wu, 2018, Briefings in Bioinformatics on p. 700-712

Jingyuan Liu, Runze Li, Rongling Wu, 2014, Journal of the American Statistical Association on p. 266-274

Jing Wang, Libo Jiang, Rongling Wu, 2017, New Phytologist on p. 56-65

Chenfei Zheng, Meixia Ye, Mengmeng Sang, Rongling Wu, 2019, International Journal of Molecular Sciences

Qixiang Zhang, He Zhang, Lidan Sun, Guangyi Fan, Meixia Ye, Libo Jiang, Xin Liu, Kaifeng Ma, Chengcheng Shi, Fei Bao, Rui Guan, Yu Han, Yuanyuan Fu, Huitang Pan, Zhaozhe Chen, Liangwei Li, Jia Wang, Meiqi Lv, Tangchun Zheng, Cunquan Yuan, Yuzhen Zhou, Simon Ming Yuen Lee, Xiaolan Yan, Xun Xu, Rongling Wu, Wenbin Chen, Tangren Cheng, 2018, Nature Communications

Teodor T. Postolache, Laura del Bosque-Plata, Serge Jabbour, Michael Vergare, Rongling Wu, Claudia Gragnoli, 2019, American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics on p. 186-203

Jingna Si, Rui Zhao, Rongling Wu, 2015, International Journal of Molecular Sciences on p. 5194-5215

Jingna Si, Jing Cui, Jin Cheng, Rongling Wu, 2015, International Journal of Molecular Sciences on p. 26303-26317

Jinhuan Chen, Qianqian Tian, Tao Pang, Libo Jiang, Rongling Wu, Xinli Xia, Weilun Yin, 2014, BMC Genomics

Zhe Wang, Ming Kang, Huabo Liu, Jiao Gao, Zhengdong Zhang, Yingyue Li, Rongling Wu, Xiaoming Pang, 2014, PLoS One