Mauricio Terrones

Willaman Professor of Physics; Professor of Chemistry and of Materials Science & Engineering

Mauricio Terrones

Research Summary

The Physics and Chemistry of materials at the nanoscale

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Graphene Transition Metals Monolayers Graphite Photoluminescence Temperature Lasers Lithium Defects Intercalation Photocurrents Infrared Lasers Nanosheets Transition Element Application Electrodes Electrolytes Monolayer Heterojunctions Photons Carbon Sonication Nanosheet Nickel Sodium

Most Recent Publications

Surface functionalization of vertical graphene significantly enhances the energy storage capability for symmetric supercapacitors

Mingliang He, Linyi Wu, Ailiang Yu, Xueke Li, Shuchang Guan, Qiwei Han, Haiyu Wang, Binghua Zhou, Gan Jet Hong Melvin, Mingxi Wang, Keng Xu, Cailei Yuan, Hironori Ogata, Yoong Ahm Kim, Mauricio Terrones, Morinobu Endo, Fei Zhang, Zhipeng Wang, 2024, Carbon

Sustainable synthesis of tunable 2D porous carbon nanosheets toward remarkable electromagnetic wave absorption performance

Caiqin Gao, Hao Zhang, Dingyue Zhang, Fan Gao, Yin Liu, Xianchun Chen, Dongdong Wu, Mauricio Terrones, Yanqing Wang, 2023, Chemical Engineering Journal

Basant Chitara, Edgar Dimitrov, Mingzu Liu, Tank R. Seling, Bhargava S.C. Kolli, Da Zhou, Zhuohang Yu, Amit K. Shringi, Mauricio Terrones, Fei Yan, 2023, Small

Evan Krysko, Lujin Min, Yu Wang, Na Zhang, John P. Barber, Gabriela E. Niculescu, Joshua T. Wright, Fankang Li, Kaleb Burrage, Masaaki Matsuda, Robert A. Robinson, Qiang Zhang, Rowan Katzbaer, Raymond Schaak, Mauricio Terrones, Christina M. Rost, Zhiqiang Mao, 2023, APL Materials

Graphene oxide–MnFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> nanohybrid material as an adsorbent of Congo red dye

Adamantia Zourou, Afroditi Ntziouni, Nikolaos D. Adamopoulos, Tiberiu Roman, Fu Zhang, Mauricio Terrones, Konstantinos V. Kordatos, 2023, Journal of Physics and Chemistry of Solids

Mono-dispersion decorated ultra-long single-walled carbon nanotube/aramid nanofiber for high-strength electromagnetic interference shielding film with Joule heating properties

Dingyue Zhang, Weihao Song, Le Lv, Caiqin Gao, Fan Gao, Hui Guo, Ruimin Diao, Wen Dai, Jin Niu, Xianchun Chen, Jingjiang Wei, Mauricio Terrones, Yanqing Wang, 2023, Carbon

Liquid Template Assisted Activation for “Egg Puff”-Like Hard Carbon toward High Sodium Storage Performance

Mingyi Guo, Hao Zhang, Zheng Huang, Wenbin Li, Dingyue Zhang, Caiqing Gao, Fan Gao, Ping He, Jiagui Wang, Weihua Chen, Xianchun Chen, Mauricio Terrones, Yanqing Wang, 2023, Small

Synthesis, characterization, and electrochemical performance of reduced graphene oxide decorated with Ag, ZnO, and AgZnO nanoparticles

Nikolaos D. Adamopoulos, Nikos G. Tsierkezos, Afroditi Ntziouni, Fu Zhang, Mauricio Terrones, Konstantinos V. Kordatos, 2023, Carbon

Victor Carozo, Bruno R. Carvalho, Syed Hamza Safeer, Leandro Seixas, Pedro Venezuela, Mauricio Terrones, 2023, Nanoscale Advances on p. 5131-5136

Large-scale vertical graphene on nickel foil as a binder-free electrode for high performance battery-like supercapacitor with an aqueous redox electrolyte

Xiaobo Chen, Yipei Li, Mingliang He, Binghua Zhou, Deliang Cheng, Shien Guo, Keng Xu, Cailei Yuan, Mingxi Wang, Hironori Ogata, Gan Jet Hong Melvin, Yoong Ahm Kim, Mauricio Terrones, Morinobu Endo, Zhipeng Wang, 2023, Journal of Power Sources

Most-Cited Papers

Progress, challenges, and opportunities in two-dimensional materials beyond graphene

Sheneve Z. Butler, Shawna M. Hollen, Linyou Cao, Yi Cui, Jay A. Gupta, Humberto R. Gutiérrez, Tony F. Heinz, Seung Sae Hong, Jiaxing Huang, Ariel F. Ismach, Ezekiel Johnston-Halperin, Masaru Kuno, Vladimir V. Plashnitsa, Richard D. Robinson, Rodney S. Ruoff, Sayeef Salahuddin, Jie Shan, Li Shi, Michael G. Spencer, Mauricio Terrones, Wolfgang Windl, Joshua E. Goldberger, 2013, ACS Nano on p. 2898-2926

Recent Advances in Two-Dimensional Materials beyond Graphene

Ganesh R. Bhimanapati, Zhong Lin, Vincent Meunier, Yeonwoong Jung, Judy Cha, Saptarshi Das, Di Xiao, Youngwoo Son, Michael S. Strano, Valentino R. Cooper, Liangbo Liang, Steven G. Louie, Emilie Ringe, Wu Zhou, Steve S. Kim, Rajesh R. Naik, Bobby G. Sumpter, Humberto Terrones, Fengnian Xia, Yeliang Wang, Jun Zhu, Deji Akinwande, Nasim Alem, Jon A. Schuller, Raymond E. Schaak, Mauricio Terrones, Joshua A. Robinson, 2015, ACS Nano on p. 11509-11539

Yongji Gong, Junhao Lin, Xingli Wang, Gang Shi, Sidong Lei, Zhong Lin, Xiaolong Zou, Gonglan Ye, Robert Vajtai, Boris I. Yakobson, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, Beng Kang Tay, Jun Lou, Sokrates T. Pantelides, Zheng Liu, Wu Zhou, Pulickel M. Ajayan, 2014, Nature Materials on p. 1135-1142

Humberto R. Gutiérrez, Nestor Perea-López, Ana Laura Elías, Ayse Berkdemir, Bei Wang, Ruitao Lv, Florentino López-Urías, Vincent H. Crespi, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, 2013, Nano Letters on p. 3447-3454

Ayse Berkdemir, Humberto R. Gutiérrez, Andrés R. Botello-Méndez, Néstor Perea-López, Ana Laura Elías, Chen Ing Chia, Bei Wang, Vincent H. Crespi, Florentino López-Urías, Jean Christophe Charlier, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, 2013, Scientific Reports

Transition metal dichalcogenides and beyond: Synthesis, properties, and applications of single- and few-layer nanosheets

Ruitao Lv, Joshua A. Robinson, Raymond E. Schaak, Du Sun, Yifan Sun, Thomas E. Mallouk, Mauricio Terrones, 2015, Accounts of Chemical Research on p. 56-64

Zhong Lin, Bruno R. Carvalho, Ethan Kahn, Ruitao Lv, Rahul Rao, Humberto Terrones, Marcos A. Pimenta, Mauricio Terrones, 2016, 2D Materials

Fast and Efficient Preparation of Exfoliated 2H MoS<sub>2</sub> Nanosheets by Sonication-Assisted Lithium Intercalation and Infrared Laser-Induced 1T to 2H Phase Reversion

Xiaobin Fan, Pengtao Xu, Dekai Zhou, Yifan Sun, Yuguang C. Li, Minh An T. Nguyen, Mauricio Terrones, Thomas E. Mallouk, 2015, Nano Letters on p. 5956-5960

Photosensor device based on few-layered WS<sub>2</sub> films

Néstor Perea-Lõpez, Ana Laura Elías, Ayse Berkdemir, Andres Castro-Beltran, Humberto R. Gutiérrez, Simin Feng, Ruitao Lv, Takuya Hayashi, Florentino Lõpez-Urías, Sujoy Ghosh, Baleeswaraiah Muchharla, Saikat Talapatra, Humberto Terrones, Mauricio Terrones, 2013, Advanced Functional Materials on p. 5511-5517

Hengchang Bi, Kuibo Yin, Xiao Xie, Jing Ji, Shu Wan, Litao Sun, Mauricio Terrones, Mildred S. Dresselhaus, 2013, Scientific Reports