Long-Qing Chen

Advisor for the Center for Mathematics of Living and Mimetic Matter

Huck Affiliations

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Ferroelectric Materials Oxides Piezoelectricity Polarization Polymers Energy Simulation Composite Materials Crystals Lithium Batteries Perovskite Electrolytes Ferroelectric Domain Application Electric Fields Electrons Liquid Film Transducers Oxide Boundary Conditions Second Harmonic Generation Magnetic Materials Metals Rare Earths Strontium Titanium Oxide

Most Recent Publications

Qingguo Hong, Limin Ma, Jinchao Xu, Longqing Chen, 2023, Journal of Computational Physics

First-principles calculations of domain wall energies of prototypical ferroelectric perovskites

Xueyou Zhang, Bo Wang, Yanzhou Ji, Fei Xue, Yi Wang, Long Qing Chen, Ce Wen Nan, 2023, Acta Materialia

Light-Driven Ultrafast Polarization Manipulation in a Relaxor Ferroelectric

Suji Park, Bo Wang, Tiannan Yang, Jieun Kim, Sahar Saremi, Wenbo Zhao, Burak Guzelturk, Aditya Sood, Clara Nyby, Marc Zajac, Xiaozhe Shen, Michael Kozina, Alexander H. Reid, Stephen Weathersby, Xijie Wang, Lane W. Martin, Long Qing Chen, Aaron M. Lindenberg, 2022, Nano Letters on p. 9275-9282

Probing the Critical Nucleus Size in the Metal-Insulator Phase Transition of VO2

Lei Jin, Yin Shi, Frances I. Allen, Long Qing Chen, Junqiao Wu, 2022, Physical Review Letters

Large Exchange Coupling Between Localized Spins and Topological Bands in MnBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub>

Hari Padmanabhan, Vladimir A. Stoica, Peter K. Kim, Maxwell Poore, Tiannan Yang, Xiaozhe Shen, Alexander H. Reid, Ming Fu Lin, Suji Park, Jie Yang, Huaiyu Wang, Nathan Z. Koocher, Danilo Puggioni, Alexandru B. Georgescu, Lujin Min, Seng Huat Lee, Zhiqiang Mao, James M. Rondinelli, Aaron M. Lindenberg, Long Qing Chen, Xijie Wang, Richard D. Averitt, John W. Freeland, Venkatraman Gopalan, 2022, Advanced Materials

Jing Wang, Jing Ma, Houbing Huang, Ji Ma, Hasnain Mehdi Jafri, Yuanyuan Fan, Huayu Yang, Yue Wang, Mingfeng Chen, Di Liu, Jinxing Zhang, Yuan Hua Lin, Long Qing Chen, Di Yi, Ce Wen Nan, 2022, Nature Communications

Rui Zu, Bo Wang, Jingyang He, Jian Jun Wang, Lincoln Weber, Long Qing Chen, Venkatraman Gopalan, 2022, npj Computational Materials

Qiwu Shi, Eric Parsonnet, Xiaoxing Cheng, Natalya Fedorova, Ren Ci Peng, Abel Fernandez, Alexander Qualls, Xiaoxi Huang, Xue Chang, Hongrui Zhang, David Pesquera, Sujit Das, Dmitri Nikonov, Ian Young, Long Qing Chen, Lane W. Martin, Yen Lin Huang, Jorge Íñiguez, Ramamoorthy Ramesh, 2022, Nature Communications

Tiannan Yang, Long Qing Chen, 2022, npj Computational Materials

Kasra Momeni, Yanzhou Ji, Nadire Nayir, Nuruzzaman Sakib, Haoyue Zhu, Shiddartha Paul, Tanushree H. Choudhury, Sara Neshani, Adri C.T. van Duin, Joan M. Redwing, Long Qing Chen, 2022, npj Computational Materials

Most-Cited Papers

Flexible higherature dielectric materials from polymer nanocomposites

Qi Li, Lei Chen, Matthew R. Gadinski, Shihai Zhang, Guangzu Zhang, Haoyu Li, Aman Haque, Long Qing Chen, Tom Jackson, Qing Wang, 2015, Nature on p. 576-579

Efficient stochastic generation of special quasirandom structures

A. Van De Walle, P. Tiwary, M. De Jong, D. L. Olmsted, M. Asta, A. Dick, D. Shin, Y. Wang, L. Q. Chen, Z. K. Liu, 2013, Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry on p. 13-18

Ultrahigh piezoelectricity in ferroelectric ceramics by design

Fei Li, Dabin Lin, Zibin Chen, Zhenxiang Cheng, Jianli Wang, Chunchun Li, Zhuo Xu, Qianwei Huang, Xiaozhou Liao, Long Qing Chen, Thomas R. Shrout, Shujun Zhang, 2018, Nature Materials on p. 349-354

A. K. Yadav, C. T. Nelson, S. L. Hsu, Z. Hong, J. D. Clarkson, C. M. Schlepuëtz, A. R. Damodaran, P. Shafer, E. Arenholz, L. R. Dedon, D. Chen, A. Vishwanath, A. M. Minor, L. Q. Chen, J. F. Scott, L. W. Martin, R. Ramesh, 2016, Nature on p. 198-201

Jiayu Wan, Jin Xie, Xian Kong, Zhe Liu, Kai Liu, Feifei Shi, Allen Pei, Hao Chen, Wei Chen, Jun Chen, Xiaokun Zhang, Linqi Zong, Jiangyan Wang, Long Qing Chen, Jian Qin, Yi Cui, 2019, Nature Nanotechnology on p. 705-711

Ultrahigh–energy density lead-free dielectric films via polymorphic nanodomain design

Hao Pan, Fei Li, Yao Liu, Qinghua Zhang, Meng Wang, Shun Lan, Yunpeng Zheng, Jing Ma, Lin Gu, Yang Shen, Pu Yu, Shujun Zhang, Long Qing Chen, Yuan Hua Lin, Ce Wen Nan, 2019, Science on p. 578-582

Giant piezoelectricity of Sm-doped Pb(Mg<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>)O<sub>3</sub>-PbTiO<sub>3</sub> single crystals

Fei Li, Matthew J. Cabral, Bin Xu, Zhenxiang Cheng, Elizabeth C. Dickey, James M. LeBeau, Jianli Wang, Jun Luo, Samuel Taylor, Wesley Hackenberger, Laurent Bellaiche, Zhuo Xu, Long Qing Chen, Thomas R. Shrout, Shujun Zhang, 2019, Science on p. 264-268

Fei Li, Shujun Zhang, Tiannan Yang, Zhuo Xu, Nan Zhang, Gang Liu, Jianjun Wang, Jianli Wang, Zhenxiang Cheng, Zuo Guang Ye, Jun Luo, Thomas R. Shrout, Long Qing Chen, 2016, Nature Communications

Elastic strain engineering of ferroic oxides

Darrell G. Schlom, Long Qing Chen, Craig J. Fennie, Venkatraman Gopalan, David A. Muller, Xiaoqing Pan, Ramamoorthy Ramesh, Reinhard Uecker, 2014, MRS Bulletin on p. 118-130

Multiferroic Heterostructures Integrating Ferroelectric and Magnetic Materials

Jia Mian Hu, Long Qing Chen, Ce Wen Nan, 2016, Advanced Materials on p. 15-39