Long-Qing Chen

Advisor for the Center for Mathematics of Living and Mimetic Matter

Huck Affiliations

Publication Tags

Ferroelectric Materials Oxides Piezoelectricity Polymers Polarization Energy Storage Composite Materials Nanocomposites Simulation Energy Liquid Film Interfacial Energy Thermodynamics Oxide Thin Films Strain Lithium Batteries Machine Learning Electrolytes Application Crystals Anisotropy Electric Fields Temperature Transducers

Most Recent Papers

The role of lattice dynamics in ferroelectric switching

Qiwu Shi, Eric Parsonnet, Xiaoxing Cheng, Natalya Fedorova, Ren Ci Peng, Abel Fernandez, Alexander Qualls, Xiaoxi Huang, Xue Chang, Hongrui Zhang, David Pesquera, Sujit Das, Dmitri Nikonov, Ian Young, Long Qing Chen, Lane W. Martin, Yen Lin Huang, Jorge Íñiguez, Ramamoorthy Ramesh, 2022, Nature Communications

High performance high-power textured Mn/Cu-doped PIN-PMN-PT ceramics

Haoyang Leng, Yongke Yan, Bo Wang, Tiannan Yang, Hairui Liu, Xiaotian Li, Rammohan Sriramdas, Ke Wang, Mark Fanton, Richard Joseph Meyer, Jr., Long Qing Chen, Shashank Priya, 2022, Acta Materialia

Q-POP-Thermo

Jacob A. Zorn, Bo Wang, Long Qing Chen, 2022, Computer Physics Communications

Bimodal polymorphic nanodomains in ferroelectric films for giant energy storage

Yuhang Ren, Hongbo Cheng, Jun Ouyang, Onur Kurt, Jianjun Wang, Qinghua Zhang, Yuyao Zhao, Lin Gu, Long Qing Chen, 2022, Energy Storage Materials on p. 306-313

Order–Disorder Transitions in a Polar Vortex Lattice

Linming Zhou, Cheng Dai, Peter Meisenheimer, Sujit Das, Yongjun Wu, Fernando Gómez-Ortiz, Pablo García-Fernández, Yuhui Huang, Javier Junquera, Long Qing Chen, Ramamoorthy Ramesh, Zijian Hong, 2022, Advanced Functional Materials

Flexoelectric Domain Walls Originated from Structural Phase Transition in Epitaxial BiVO<sub>4</sub> Films

Pao Wen Shao, Heng Jui Liu, Yuanwei Sun, Mei Wu, Ren Ci Peng, Meng Wang, Fei Xue, Xiaoxing Cheng, Lei Su, Peng Gao, Pu Yu, Long Qing Chen, Xiaoqing Pan, Yachin Ivry, Yi Chun Chen, Ying Hao Chu, 2022, Small

Optimizing Piezoelectric Nanocomposites by High-Throughput Phase-Field Simulation and Machine Learning

Weixiong Li, Tiannan Yang, Changshu Liu, Yuhui Huang, Chunxu Chen, Hong Pan, Guangzhong Xie, Huiling Tai, Yadong Jiang, Yongjun Wu, Zhao Kang, Long Qing Chen, Yuanjie Su, Zijian Hong, 2022, Advanced Science

Ferroelectric crystals with giant electro-optic property enabling ultracompact Q-switches

Xin Liu, Peng Tan, Xue Ma, Danyang Wang, Xinyu Jin, Yao Liu, Bin Xu, Liao Qiao, Chaorui Qiu, Bo Wang, Weigang Zhao, Chaojie Wei, Kexin Song, Haisheng Guo, Xudong Li, Sean Li, Xiaoyong Wei, Long Qing Chen, Zhuo Xu, Fei Li, Hao Tian, Shujun Zhang, 2022, Science on p. 371-377

Phase-Field Simulations of Tunable Polar Topologies in Lead-Free Ferroelectric/Paraelectric Multilayers with Ultrahigh Energy-Storage Performance

Yiqian Liu, Junfu Liu, Hao Pan, Xiaoxing Cheng, Zijian Hong, Ben Xu, Long Qing Chen, Ce Wen Nan, Yuan Hua Lin, 2022, Advanced Materials

Role of interfacial energy anisotropy in dendrite orientation in Al-Zn alloys

Yuhong Zhao, Kexin Liu, Hua Hou, Long Qing Chen, 2022, International Journal of Materials in Engineering Applications

Most-Cited Papers

Flexible higherature dielectric materials from polymer nanocomposites

Qi Li, Lei Chen, Matthew R. Gadinski, Shihai Zhang, Guangzu Zhang, Haoyu Li, Aman Haque, Long Qing Chen, Tom Jackson, Qing Wang, 2015, Nature on p. 576-579

Efficient stochastic generation of special quasirandom structures

A. Van De Walle, P. Tiwary, M. De Jong, D. L. Olmsted, M. Asta, A. Dick, D. Shin, Y. Wang, L. Q. Chen, Z. K. Liu, 2013, Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry on p. 13-18

Ultrahigh piezoelectricity in ferroelectric ceramics by design

Fei Li, Dabin Lin, Zibin Chen, Zhenxiang Cheng, Jianli Wang, Chunchun Li, Zhuo Xu, Qianwei Huang, Xiaozhou Liao, Long Qing Chen, Thomas R. Shrout, Shujun Zhang, 2018, Nature Materials on p. 349-354

Observation of polar vortices in oxide superlattices

A. K. Yadav, C. T. Nelson, S. L. Hsu, Z. Hong, J. D. Clarkson, C. M. Schlepuëtz, A. R. Damodaran, P. Shafer, E. Arenholz, L. R. Dedon, D. Chen, A. Vishwanath, A. M. Minor, L. Q. Chen, J. F. Scott, L. W. Martin, R. Ramesh, 2016, Nature on p. 198-201

Ultrathin, flexible, solid polymer composite electrolyte enabled with aligned nanoporous host for lithium batteries

Jiayu Wan, Jin Xie, Xian Kong, Zhe Liu, Kai Liu, Feifei Shi, Allen Pei, Hao Chen, Wei Chen, Jun Chen, Xiaokun Zhang, Linqi Zong, Jiangyan Wang, Long Qing Chen, Jian Qin, Yi Cui, 2019, Nature Nanotechnology on p. 705-711

Ultrahigh–energy density lead-free dielectric films via polymorphic nanodomain design

Hao Pan, Fei Li, Yao Liu, Qinghua Zhang, Meng Wang, Shun Lan, Yunpeng Zheng, Jing Ma, Lin Gu, Yang Shen, Pu Yu, Shujun Zhang, Long Qing Chen, Yuan Hua Lin, Ce Wen Nan, 2019, Science on p. 578-582

The origin of ultrahigh piezoelectricity in relaxor-ferroelectric solid solution crystals

Fei Li, Shujun Zhang, Tiannan Yang, Zhuo Xu, Nan Zhang, Gang Liu, Jianjun Wang, Jianli Wang, Zhenxiang Cheng, Zuo Guang Ye, Jun Luo, Thomas R. Shrout, Long Qing Chen, 2016, Nature Communications

Giant piezoelectricity of Sm-doped Pb(Mg<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>)O<sub>3</sub>-PbTiO<sub>3</sub> single crystals

Fei Li, Matthew J. Cabral, Bin Xu, Zhenxiang Cheng, Elizabeth C. Dickey, James M. LeBeau, Jianli Wang, Jun Luo, Samuel Taylor, Wesley Hackenberger, Laurent Bellaiche, Zhuo Xu, Long Qing Chen, Thomas R. Shrout, Shujun Zhang, 2019, Science on p. 264-268

Elastic strain engineering of ferroic oxides

Darrell G. Schlom, Long Qing Chen, Craig J. Fennie, Venkatraman Gopalan, David A. Muller, Xiaoqing Pan, Ramamoorthy Ramesh, Reinhard Uecker, 2014, MRS Bulletin on p. 118-130

Multiferroic Heterostructures Integrating Ferroelectric and Magnetic Materials

Jia Mian Hu, Long Qing Chen, Ce Wen Nan, 2016, Advanced Materials on p. 15-39