Long-Qing Chen

Advisor for the Center for Mathematics of Living and Mimetic Matter

Huck Affiliations

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Oxides Ferroelectric Materials Piezoelectricity Polymers Composite Materials Strontium Titanium Oxide Electrolytes Lithium Batteries Temperature Transducers Oxide Crystals Ferroelectric Ceramics Rare Earths Scanning Transmission Electron Microscopy Solid Solutions Observation Perovskite Electric Fields Energy Solid Electrolytes Lead Titanate Polyimides Lithium Engineering

Most Recent Publications

Rui Zu, Bo Wang, Jingyang He, Lincoln Weber, Akash Saha, Long Qing Chen, Venkatraman Gopalan, 2024, npj Computational Materials

Domain engineering in ferromagnetic morphotropic phase boundary with enhanced and non-hysteretic magnetostriction: A phase-field simulation

Y. X. Xu, Y. Y. Wu, C. C. Hu, T. T. Cai, Z. Zhang, H. H. Huang, P. Fu, H. B. Huang, L. Q. Chen, 2024, Scripta Materialia

Peter Meisenheimer, Arundhati Ghosal, Eric Hoglund, Zhiyang Wang, Piush Behera, Fernando Gómez-Ortiz, Pravin Kavle, Evguenia Karapetrova, Pablo García-Fernández, Lane W. Martin, Archana Raja, Long Qing Chen, Patrick E. Hopkins, Javier Junquera, Ramamoorthy Ramesh, 2024, Nano Letters on p. 2972-2979

A phenomenological thermodynamic energy density function for ferroelectric wurtzite Al<sub>1−x</sub>Sc<sub>x</sub>N single crystals

Yijia Gu, Andrew C. Meng, Aiden Ross, Long Qing Chen, 2024, Journal of Applied Physics

Polarization reversal dynamics of ferroelastic nanodomains in Pb(Zr,Ti)O<sub>3</sub> thin film

Je Oh Choi, Bo Wang, Hiroshi Funakubo, Ji Hye Lee, Su Yong Lee, Long Qing Chen, Tae Won Noh, Ji Young Jo, Hyeon Jun Lee, 2024, Acta Materialia

Analytical 3D model for coupled magneto-mechanical behaviors of ferromagnetic shape memory alloy

Qi Peng, Jiahui Chen, Ke Ni, Ze Liu, Long Qing Chen, Zhengzhi Wang, 2024, International Journal of Solids and Structures

Phase-field model of strain effect on superconducting transitions and mesoscale pattern formation

Daniel Fortino, Qingguo Hong, Limin Ma, Jinchao Xu, Long Qing Chen, 2024, Computational Materials Science

Yin Shi, Jonathan Schirmer, Long Qing Chen, 2024, Physical Review B-Condensed Matter

Ang Gao, Qinghua Zhang, Zhuohui Liu, Fanqi Meng, Tongtong Shang, Hao Ni, Heyi Huang, Jianyu Du, Xinyan Li, Botao Yu, Dong Su, Kuijuan Jin, Chen Ge, Yanzhou Ji, Bo Wang, Qian Yu, Ze Zhang, Longqing Chen, Lin Gu, Cewen Nan, 2024, Science China Materials on p. 619-628

Ultrahigh-Efficiency Superior Energy Storage in Lead-Free Films with a Simple Composition

Tianyu Li, Shiqing Deng, Ruixue Zhu, Jiyuan Yang, Shiqi Xu, Yongqi Dong, Hui Liu, Chuanrui Huo, Peng Gao, Zhenlin Luo, Oswaldo Diéguez, Houbing Huang, Shi Liu, Long Qing Chen, He Qi, Jun Chen, 2024, Journal of the American Chemical Society on p. 1926-1934

Most-Cited Papers

Flexible higherature dielectric materials from polymer nanocomposites

Qi Li, Lei Chen, Matthew R. Gadinski, Shihai Zhang, Guangzu Zhang, Haoyu Li, Aman Haque, Long Qing Chen, Tom Jackson, Qing Wang, 2015, Nature on p. 576-579

Ultrahigh piezoelectricity in ferroelectric ceramics by design

Fei Li, Dabin Lin, Zibin Chen, Zhenxiang Cheng, Jianli Wang, Chunchun Li, Zhuo Xu, Qianwei Huang, Xiaozhou Liao, Long Qing Chen, Thomas R. Shrout, Shujun Zhang, 2018, Nature Materials on p. 349-354

Jiayu Wan, Jin Xie, Xian Kong, Zhe Liu, Kai Liu, Feifei Shi, Allen Pei, Hao Chen, Wei Chen, Jun Chen, Xiaokun Zhang, Linqi Zong, Jiangyan Wang, Long Qing Chen, Jian Qin, Yi Cui, 2019, Nature Nanotechnology on p. 705-711

A. K. Yadav, C. T. Nelson, S. L. Hsu, Z. Hong, J. D. Clarkson, C. M. Schlepuëtz, A. R. Damodaran, P. Shafer, E. Arenholz, L. R. Dedon, D. Chen, A. Vishwanath, A. M. Minor, L. Q. Chen, J. F. Scott, L. W. Martin, R. Ramesh, 2016, Nature on p. 198-201

Ultrahigh–energy density lead-free dielectric films via polymorphic nanodomain design

Hao Pan, Fei Li, Yao Liu, Qinghua Zhang, Meng Wang, Shun Lan, Yunpeng Zheng, Jing Ma, Lin Gu, Yang Shen, Pu Yu, Shujun Zhang, Long Qing Chen, Yuan Hua Lin, Ce Wen Nan, 2019, Science on p. 578-582

Giant piezoelectricity of Sm-doped Pb(Mg<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>)O<sub>3</sub>-PbTiO<sub>3</sub> single crystals

Fei Li, Matthew J. Cabral, Bin Xu, Zhenxiang Cheng, Elizabeth C. Dickey, James M. LeBeau, Jianli Wang, Jun Luo, Samuel Taylor, Wesley Hackenberger, Laurent Bellaiche, Zhuo Xu, Long Qing Chen, Thomas R. Shrout, Shujun Zhang, 2019, Science on p. 264-268

Fei Li, Shujun Zhang, Tiannan Yang, Zhuo Xu, Nan Zhang, Gang Liu, Jianjun Wang, Jianli Wang, Zhenxiang Cheng, Zuo Guang Ye, Jun Luo, Thomas R. Shrout, Long Qing Chen, 2016, Nature Communications

S. Das, Y. L. Tang, Z. Hong, M. A.P. Gonçalves, M. R. McCarter, C. Klewe, K. X. Nguyen, F. Gómez-Ortiz, P. Shafer, E. Arenholz, V. A. Stoica, S. L. Hsu, B. Wang, C. Ophus, J. F. Liu, C. T. Nelson, S. Saremi, B. Prasad, A. B. Mei, D. G. Schlom, J. Íñiguez, P. García-Fernández, D. A. Muller, L. Q. Chen, J. Junquera, L. W. Martin, R. Ramesh, 2019, Nature on p. 368-372

Chaorui Qiu, Bo Wang, Nan Zhang, Shujun Zhang, Jinfeng Liu, David Walker, Yu Wang, Hao Tian, Thomas R. Shrout, Zhuo Xu, Long Qing Chen, Fei Li, 2020, Nature on p. 350-354

Elastic strain engineering of ferroic oxides

Darrell G. Schlom, Long Qing Chen, Craig J. Fennie, Venkatraman Gopalan, David A. Muller, Xiaoqing Pan, Ramamoorthy Ramesh, Reinhard Uecker, 2014, MRS Bulletin on p. 118-130