Jin-Ming Yang

Professor of Pharmacology

Huck Affiliations

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Neoplasms Proteins Ubiquitin Thiolesterase Autophagy Phosphotransferases Genes Glycolysis Nucleus Accumbens Apoptosis Survival T Lymphocytes Therapeutics Breast Neoplasms Sirtuin 3 Transforming Growth Factor Beta Thymic Stromal Lymphopoietin Crohn Disease Hypoxia Cisplatin Hematopoietic Stem Cells Pathology Cells Colitis Oxidative Stress Histone Deacetylases

Most Recent Publications

Ling Chuan Guo, Wei Dong Zhu, Xiang Yuan Ma, Hao Ni, En Jian Zhong, Yang W. Shao, Jie Yu, Dong Mei Gu, Shun Dong Ji, Hao Dong Xu, Cheng Ji, Jin Ming Yang, Yi Zhang, 2019, Cancer Biology and Therapy on p. 240-246

Insights into Roseburia intestinalis which alleviates experimental colitis pathology by inducing anti-inflammatory responses

Zhaohua Shen, Changxin Zhu, Yongsheng Quan, Jinming Yang, Wei Yuan, Zhenyu Yang, Shuai Wu, Weiwei Luo, Bei Tan, Xiaoyan Wang, 2018, Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia) on p. 1751-1760

Xiaofang Xiong, Jugal Kishor Das, Jianyong Song, Bing Ni, Xingcong Ren, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2018, Vaccines

Y. Cheng, X. Ren, Y. Yuan, Y. Shan, L. Li, X. Chen, L. Zhang, Y. Takahashi, J. W. Yang, B. Han, J. Liao, Y. Li, H. Harvey, A. Ryazanov, G. P. Robertson, G. Wan, D. Liu, A. F. Chen, Y. Tao, J. M. Yang, 2018, Oncogene on p. 4633-4634

eEF-2 Kinase-targeted miR-449b confers radiation sensitivity to cancer cells

Cheng Ji, Qiong Hua Xu, Ling Chuan Guo, Xiao Hui Wang, Yi Jie Ren, Hong Han Zhang, Wei Dong Zhu, Zhi Jun Ming, Yun Sheng Yuan, Xing Cong Ren, Jian Xun Song, Yan Cheng, Jin Ming Yang, Yi Zhang, 2018, Cancer Letters on p. 64-74

Yanhong Luo, Jianfeng He, Chunlin Yang, Matthew Orange, Xingcong Ren, Nick Blair, Tao Tan, Jin Ming Yang, Hua Zhu, 2018, Journal of supramolecular structure and cellular biochemistry on p. 691-700

Yi Jie Ren, Xiao Hui Wang, Cheng Ji, Yi Di Guan, Xian Jiu Lu, Xian Rong Liu, Hong Han Zhang, Ling Chuan Guo, Qiong Hua Xu, Wei Dong Zhu, Zhi Jun Ming, Jin Ming Yang, Yan Cheng, Yi Zhang, 2017, Frontiers in Pharmacology

Y. Zhang, Y. J. Ren, L. C. Guo, C. Ji, J. Hu, H. H. Zhang, Q. H. Xu, W. D. Zhu, Z. J. Ming, Y. S. Yuan, X. Ren, J. Song, J. M. Yang, 2017, Oncogene on p. 4171-4181

Fengyang Lei, Mohammad Haque, Praneet Sandhu, Swetha Ravi, Jianyong Song, Bing Ni, Songguo Zheng, Deyu Fang, Hongyan Jia, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2017, OncoImmunology

Rizwanul Haque, Jianyong Song, Mohammad Haque, Fengyang Lei, Praneet Sandhu, Bing Ni, Songguo Zheng, Deyu Fang, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2017, Genes

Most-Cited Papers

Y. Cheng, X. Ren, A. S.P. Gowda, Y. Shan, L. Zhang, Y. S. Yuan, R. Patel, H. Wu, K. Huber-Keener, J. W. Yang, D. Liu, T. E. Spratt, J. M. Yang, 2013, Cell Death and Disease

G. Ke, L. Liang, J. M. Yang, X. Huang, D. Han, S. Huang, Y. Zhao, R. Zha, X. He, X. Wu, 2013, Oncogene on p. 3019-3027

Y. Zhang, W. Q. Yang, H. Zhu, Y. Y. Qian, L. Zhou, Y. J. Ren, X. C. Ren, L. Zhang, X. P. Liu, C. G. Liu, Z. J. Ming, B. Li, B. Chen, J. R. Wang, Y. B. Liu, J. M. Yang, 2014, Biochemical Pharmacology on p. 562-570

Insights into Roseburia intestinalis which alleviates experimental colitis pathology by inducing anti-inflammatory responses

Zhaohua Shen, Changxin Zhu, Yongsheng Quan, Jinming Yang, Wei Yuan, Zhenyu Yang, Shuai Wu, Weiwei Luo, Bei Tan, Xiaoyan Wang, 2018, Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia) on p. 1751-1760

Cheng Ji, Li Zhang, Yan Cheng, Raj Patel, Hao Wu, Yi Zhang, Mian Wang, Shundong Ji, Chandra P. Belani, Jin Ming Yang, Xingcong Ren, 2014, Cancer Biology and Therapy on p. 570-577

Aimin Qiao, Kuansong Wang, Yunsheng Yuan, Yidi Guan, Xingcong Ren, Lanya Li, Xisha Chen, Feng Li, Alex F. Chen, Jianda Zhou, Jin Ming Yang, Yan Cheng, 2016, Oncotarget on p. 43390-43400

Yan Cheng, Xingcong Ren, Yi Zhang, Yu Shan, Kathryn J. Huber-Keener, Li Zhang, Scot R. Kimball, Harold Harvey, Leonard S. Jefferson, Jin Ming Yang, 2013, Autophagy on p. 208-219

Y. Zhang, Y. J. Ren, L. C. Guo, C. Ji, J. Hu, H. H. Zhang, Q. H. Xu, W. D. Zhu, Z. J. Ming, Y. S. Yuan, X. Ren, J. Song, J. M. Yang, 2017, Oncogene on p. 4171-4181

Y. Cheng, X. Ren, Y. Yuan, Y. Shan, L. Li, X. Chen, L. Zhang, Y. Takahashi, J. W. Yang, B. Han, J. Liao, Y. Li, H. Harvey, A. Ryazanov, G. P. Robertson, G. Wan, D. Liu, A. F. Chen, Y. Tao, J. M. Yang, 2016, Oncogene on p. 6293-6308

Yanhong Luo, Jianfeng He, Chunlin Yang, Matthew Orange, Xingcong Ren, Nick Blair, Tao Tan, Jin Ming Yang, Hua Zhu, 2018, Journal of supramolecular structure and cellular biochemistry on p. 691-700