Jin-Ming Yang

Professor of Pharmacology

Huck Affiliations

Publication Tags

Neoplasms Proteins Autophagy Sirtuin 3 Apoptosis Phosphotransferases Genes Glycolysis Nucleus Accumbens Survival T Lymphocytes Breast Neoplasms Mitochondrial Proteins Therapeutics Transforming Growth Factor Beta Ubiquitin Thiolesterase Tamoxifen Thymic Stromal Lymphopoietin Crohn Disease Cisplatin Hypoxia Hematopoietic Stem Cells Pathology Cells Colitis

Most Recent Publications

Ling Chuan Guo, Wei Dong Zhu, Xiang Yuan Ma, Hao Ni, En Jian Zhong, Yang W. Shao, Jie Yu, Dong Mei Gu, Shun Dong Ji, Hao Dong Xu, Cheng Ji, Jin Ming Yang, Yi Zhang, 2019, Cancer Biology and Therapy on p. 240-246

Insights into Roseburia intestinalis which alleviates experimental colitis pathology by inducing anti-inflammatory responses

Zhaohua Shen, Changxin Zhu, Yongsheng Quan, Jinming Yang, Wei Yuan, Zhenyu Yang, Shuai Wu, Weiwei Luo, Bei Tan, Xiaoyan Wang, 2018, Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia) on p. 1751-1760

Xiaofang Xiong, Jugal Kishor Das, Jianyong Song, Bing Ni, Xingcong Ren, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2018, Vaccines

Y. Cheng, X. Ren, Y. Yuan, Y. Shan, L. Li, X. Chen, L. Zhang, Y. Takahashi, J. W. Yang, B. Han, J. Liao, Y. Li, H. Harvey, A. Ryazanov, G. P. Robertson, G. Wan, D. Liu, A. F. Chen, Y. Tao, J. M. Yang, 2018, Oncogene on p. 4633-4634

eEF-2 Kinase-targeted miR-449b confers radiation sensitivity to cancer cells

Cheng Ji, Qiong Hua Xu, Ling Chuan Guo, Xiao Hui Wang, Yi Jie Ren, Hong Han Zhang, Wei Dong Zhu, Zhi Jun Ming, Yun Sheng Yuan, Xing Cong Ren, Jian Xun Song, Yan Cheng, Jin Ming Yang, Yi Zhang, 2018, Cancer Letters on p. 64-74

Yanhong Luo, Jianfeng He, Chunlin Yang, Matthew Orange, Xingcong Ren, Nick Blair, Tao Tan, Jin Ming Yang, Hua Zhu, 2018, Journal of supramolecular structure and cellular biochemistry on p. 691-700

Yi Jie Ren, Xiao Hui Wang, Cheng Ji, Yi Di Guan, Xian Jiu Lu, Xian Rong Liu, Hong Han Zhang, Ling Chuan Guo, Qiong Hua Xu, Wei Dong Zhu, Zhi Jun Ming, Jin Ming Yang, Yan Cheng, Yi Zhang, 2017, Frontiers in Pharmacology

Y. Zhang, Y. J. Ren, L. C. Guo, C. Ji, J. Hu, H. H. Zhang, Q. H. Xu, W. D. Zhu, Z. J. Ming, Y. S. Yuan, X. Ren, J. Song, J. M. Yang, 2017, Oncogene on p. 4171-4181

Fengyang Lei, Mohammad Haque, Praneet Sandhu, Swetha Ravi, Jianyong Song, Bing Ni, Songguo Zheng, Deyu Fang, Hongyan Jia, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2017, OncoImmunology

Rizwanul Haque, Jianyong Song, Mohammad Haque, Fengyang Lei, Praneet Sandhu, Bing Ni, Songguo Zheng, Deyu Fang, Jin Ming Yang, Jianxun Song, 2017, Genes

Most-Cited Papers

Y. Cheng, X. Ren, A. S.P. Gowda, Y. Shan, L. Zhang, Y. S. Yuan, R. Patel, H. Wu, K. Huber-Keener, J. W. Yang, D. Liu, T. E. Spratt, J. M. Yang, 2013, Cell Death and Disease

G. Ke, L. Liang, J. M. Yang, X. Huang, D. Han, S. Huang, Y. Zhao, R. Zha, X. He, X. Wu, 2013, Oncogene on p. 3019-3027

Y. Zhang, W. Q. Yang, H. Zhu, Y. Y. Qian, L. Zhou, Y. J. Ren, X. C. Ren, L. Zhang, X. P. Liu, C. G. Liu, Z. J. Ming, B. Li, B. Chen, J. R. Wang, Y. B. Liu, J. M. Yang, 2014, Biochemical Pharmacology on p. 562-570

Cheng Ji, Li Zhang, Yan Cheng, Raj Patel, Hao Wu, Yi Zhang, Mian Wang, Shundong Ji, Chandra P. Belani, Jin Ming Yang, Xingcong Ren, 2014, Cancer Biology and Therapy on p. 570-577

Insights into Roseburia intestinalis which alleviates experimental colitis pathology by inducing anti-inflammatory responses

Zhaohua Shen, Changxin Zhu, Yongsheng Quan, Jinming Yang, Wei Yuan, Zhenyu Yang, Shuai Wu, Weiwei Luo, Bei Tan, Xiaoyan Wang, 2018, Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia) on p. 1751-1760

Aimin Qiao, Kuansong Wang, Yunsheng Yuan, Yidi Guan, Xingcong Ren, Lanya Li, Xisha Chen, Feng Li, Alex F. Chen, Jianda Zhou, Jin Ming Yang, Yan Cheng, 2016, Oncotarget on p. 43390-43400

Yan Cheng, Xingcong Ren, Yi Zhang, Yu Shan, Kathryn J. Huber-Keener, Li Zhang, Scot R. Kimball, Harold Harvey, Leonard S. Jefferson, Jin Ming Yang, 2013, Autophagy on p. 208-219

EEF-2 kinase is a critical regulator of Warburg effect through controlling PP2A-A synthesis

Y. Cheng, X. Ren, Y. Yuan, Y. Shan, L. Li, X. Chen, L. Zhang, Y. Takahashi, J. W. Yang, B. Han, J. Liao, Y. Li, H. Harvey, A. Ryazanov, G. P. Robertson, G. Wan, D. Liu, A. F. Chen, Y. Tao, J. M. Yang, 2016, Oncogene on p. 6293-6308

Identification of Sirtuin 3, a mitochondrial protein deacetylase, as a new contributor to tamoxifen resistance in breast cancer cells

Li Zhang, Xingcong Ren, Yan Cheng, Kathryn Huber-Keener, Xiuping Liu, Yi Zhang, Yun S. Yuan, Jay W. Yang, Chang G. Liu, Jin M. Yang, 2013, Biochemical Pharmacology on p. 726-733

Y. Zhang, Y. J. Ren, L. C. Guo, C. Ji, J. Hu, H. H. Zhang, Q. H. Xu, W. D. Zhu, Z. J. Ming, Y. S. Yuan, X. Ren, J. Song, J. M. Yang, 2017, Oncogene on p. 4171-4181