Aimin Liu

Associate Professor of Biology

Aimin Liu

Research Summary

Biogenesis and function of cilia in mammalian embryonic development.

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

These publication tags are generated from the output of this researcher. Click any tag below to view other Huck researchers working on the same topic.

Proteins Genes Hedgehogs Cilia Drosophila Melanogaster Genome Polarity Transfer Rna Protein Guide Rna Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats Morphogenesis Signal Transduction Stromal Cells Reproduction Cluster Analysis Cell Polarity Length Mesoderm Stat1 Transcription Factor Cells Ablation Rna Brain Kidneys

Most Recent Publications

Huiqing Zeng, Aimin Liu, 2023, Journal of Embryology and Experimental Morphology

Shixuan Wang, Aimin Liu, Yunchao Su, Zheng Dong, 2023, American Journal of Pathology on p. 275-285

Yuan Wang, Graham Herzig, Cassandra Molano, Aimin Liu, 2022, Gene Expression Patterns

Steven Y. Cheng, Matthias Lauth, Aimin Liu, 2022, Frontiers in Cell and Developmental Biology

Steven Cheng, Matthias Lauth, Aimin Liu, 2022, Frontiers in cell and developmental biology

Aimin Liu, 2020, on p. 244

Rao-Bhatia, Zhu, Yin, Coquenlorge-Gallon, Zhang, Woo, Sun, Dean, Aimin Liu, Hui, Shivdasani, McNeill, Hopyan, Kim, 2020, Developmental Cell on p. 647-658

Abilasha Rao-Bhatia, Min Zhu, Wen Chi Yin, Sabrina Coquenlorge, Xiaoyun Zhang, Janghee Woo, Yu Sun, Charlotte H. Dean, Aimin Liu, Chi chung Hui, Ramesh A. Shivdasani, Helen McNeill, Sevan Hopyan, Tae Hee Kim, 2020, Developmental Cell on p. 647-658.e6

Most-Cited Papers

Wei Zhang, Si Lu Yang, Mei Yang, Stephanie Herrlinger, Qiang Shao, John L. Collar, Edgar Fierro, Yanhong Shi, Aimin Liu, Hui Lu, Bruce E. Herring, Ming Lei Guo, Shilpa Buch, Zhen Zhao, Jian Xu, Zhipeng Lu, Jian Fu Chen, 2019, Nature Communications

Xuan Ye, Huiqing Zeng, Gang Ning, Jeremy F. Reiter, Aimin Liu, 2014, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 2164-2169

Hongchen Cai, Aimin Liu, 2016, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America on p. 14751-14756

Abilasha Rao-Bhatia, Min Zhu, Wen Chi Yin, Sabrina Coquenlorge, Xiaoyun Zhang, Janghee Woo, Yu Sun, Charlotte H. Dean, Aimin Liu, Chi chung Hui, Ramesh A. Shivdasani, Helen McNeill, Sevan Hopyan, Tae Hee Kim, 2020, Developmental Cell on p. 647-658.e6

Aimin Liu, 2019, Seminars in Cell and Developmental Biology on p. 153-163

Stephanie O. Agbu, Yinwen Liang, Aimin Liu, Kathryn V. Anderson, 2018, Journal of Cell Biology on p. 413-427

Hongchen Cai, Aimin Liu, 2017, Developmental Biology on p. 72-85

Shixuan Wang, Aimin Liu, Guangyu Wu, Han Fei Ding, Shuang Huang, Stanley Nahman, Zheng Dong, 2018, Nature Communications

N. Yang, E. L.H. Leung, C. Liu, L. Li, T. Eguether, X. J. Jun Yao, E. C. Jones, D. A. Norris, A. Liu, R. A. Clark, D. R. Roop, G. J. Pazour, K. R. Shroyer, J. Chen, 2017, Oncogene on p. 4997-5005

Jinling Liu, Huiqing Zeng, Aimin Liu, 2015, Journal of Embryology and Experimental Morphology on p. 1651-1660