Hong Ma

Huck Distinguished Research Professor of Plant Molecular Biology; Professor of Biology

Hong Ma

Research Summary

Plant development under favorable and stressful conditions; phylogeny and evolutionary biology of plant groups containing major crops and ecologically important species.

Huck Graduate Students

Huck Affiliations

Links

Publication Tags

Genes Phylogeny Genome Proteins Angiosperms Arabidopsis Magnoliopsida Radiation Brassicaceae Phosphorylation Transcriptome History Transcription Factors Proteomics Freezing Angiospermae Gene Duplication Fruit Chromosomes Polyploidy Flowers Temperature Brassica Napus Nitrogen Lettuce

Most Recent Papers

Gene duplications and phylogenomic conflict underlie major pulses of phenotypic evolution in gymnosperms

Gregory W. Stull, Xiao Jian Qu, Caroline Parins-Fukuchi, Ying Ying Yang, Jun Bo Yang, Zhi Yun Yang, Yi Hu, Hong Ma, Pamela S. Soltis, Douglas E. Soltis, De Zhu Li, Stephen A. Smith, Ting Shuang Yi, 2021, Nature Plants on p. 1015-1025

Phylotranscriptomic insights into Asteraceae diversity, polyploidy, and morphological innovation

Caifei Zhang, Chien Hsun Huang, Mian Liu, Yi Hu, Jose L. Panero, Federico Luebert, Tiangang Gao, Hong Ma, 2021, Journal of Integrative Plant Biology on p. 1273-1293

Nuclear phylotranscriptomics and phylogenomics support numerous polyploidization events and hypotheses for the evolution of rhizobial nitrogen-fixing symbiosis in Fabaceae

Yiyong Zhao, Rong Zhang, Kai Wen Jiang, Ji Qi, Yi Hu, Jing Guo, Renbin Zhu, Taikui Zhang, Ashley N. Egan, Ting Shuang Yi, Chien Hsun Huang, Hong Ma, 2021, Molecular Plant on p. 748-773

Fanconi anemia ortholog FANCM regulates meiotic crossover distribution in plants

Xiang Li, Mingsen Yu, Pablo Bolaños-Villegas, Jun Zhang, Di'an Ni, Hong Ma, Yingxiang Wang, 2021, Plant Physiology on p. 344-360

Evolution of the Brassicaceae-specific MS5-Like family and neofunctionalization of the novel MALE STERILITY 5 gene essential for male fertility in Brassica napus

Xinhua Zeng, Hao Li, Keqi Li, Rong Yuan, Shengbo Zhao, Jun Li, Junling Luo, Xiaofei Li, Hong Ma, Gang Wu, Xiaohong Yan, 2021, New Phytologist on p. 2339-2356

Transcriptional regulation of bark freezing tolerance in apple (Malus domestica Borkh.)

Yinghai Liang, Shanshan Wang, Chenhui Zhao, Xinwei Ma, Yiyong Zhao, Jing Shao, Yuebo Li, Honglian Li, Hongwei Song, Hong Ma, Hao Li, Bingbing Zhang, Liangsheng Zhang, 2020, Horticulture Research

Asterid Phylogenomics/Phylotranscriptomics Uncover Morphological Evolutionary Histories and Support Phylogenetic Placement for Numerous Whole-Genome Duplications

Caifei Zhang, Taikui Zhang, Federico Luebert, Yezi Xiang, Chien Hsun Huang, Yi Hu, Mathew Rees, Michael W. Frohlich, Ji Qi, Maximilian Weigend, Hong Ma, 2020, Molecular Biology and Evolution on p. 3188-3210

Nymphaea colorata (Blue-Petal Water Lily)

Haibao Tang, Liangsheng Zhang, Fei Chen, Xingtan Zhang, Feng Chen, Hong Ma, Yves Van de Peer, 2020, Trends in Genetics on p. 718-719

Author Correction

Jun Wang, Chaoyi Yu, Shuaibin Zhang, Juanying Ye, Hang Dai, Hongkuan Wang, Jiyue Huang, Xiaofeng Cao, Jinbiao Ma, Hong Ma, Yingxiang Wang, 2020, Nature Plants on p. 1194

Global quantitative proteomics studies revealed tissue-preferential expression and phosphorylation of regulatory proteins in arabidopsis

Jianan Lu, Ying Fu, Mengyu Li, Shuangshuang Wang, Jingya Wang, Qi Yang, Juanying Ye, Xumin Zhang, Hong Ma, Fang Chang, 2020, International Journal of Molecular Sciences on p. 1-29

Most-Cited Papers

The Amborella genome and the evolution of flowering plants

Claude W. DePamphilis, Jeffrey D. Palmer, Steve Rounsley, David Sankoff, Stephan C. Schuster, Jetty S.S. Ammiraju, W. Bradley Barbazuk, Srikar Chamala, Andre S. Chanderbali, Ronald Determann, Ma Hong, Paula Ralph, Jason Talag, Lynn Tomsho, Brandon Walts, Stefan Wanke, Rod A. Wing, Tien Hao Chang, Tianying Lan, Douglas E. Soltis, Siwaret Arikit, Michael J. Axtell, Saravanaraj Ayyampalayam, James M. Burnette, Emanuele De Paoli, Nina P. Farrell, Alex Harkess, Yuannian Jiao, James Leebens-Mack, Kun Liu, Wenbin Mei, Blake C. Meyers, Saima Shahid, Eric Wafula, Susan R. Wessler, Jixian Zhai, Xiaoyu Zhang, Victor A. Albert, Lorenzo Carretero-Paulet, Eric Lyons, Haibao Tang, Chunfang Zheng, Naomi S. Altman, Feng Chen, Jian Qun Chen, Vincent Chiang, Joshua P. Der, Bruno Fogliani, Chunce Guo, Jesper Harholt, Claudette Job, Dominique Job, Sangtae Kim, Hongzhi Kong, Guanglin Li, N. Li, Jie Liu, Jongsun Park, Xinshuai Qi, Loïc Rajjou, Valérie Burtet-Sarramegna, Ron Sederoff, Ying Hsuan Sun, Peter Ulvskov, Matthieu Villegente, Jia Yu Xue, Ting Feng Yeh, Xianxian Yu, Juan J. Acosta, Riva A. Bruenn, Alexandre De Kochko, Luis R. Herrera-Estrella, Enrique Ibarra-Laclette, Matias Kirst, Solon P. Pissis, Valérie Poncet, Pamela S. Soltis, 2013, Science

Resolution of deep angiosperm phylogeny using conserved nuclear genes and estimates of early divergence times

Liping Zeng, Qiang Zhang, Renran Sun, Hongzhi Kong, Ning Zhang, Hong Ma, 2014, Nature Communications

Resolution of brassicaceae phylogeny using nuclear genes uncovers nested radiations and supports convergent morphological evolution

Chien Hsun Huang, Renran Sun, Yi Hu, Liping Zeng, Ning Zhang, Liming Cai, Qiang Zhang, Marcus A. Koch, Ihsan Al-Shehbaz, Patrick P. Edger, J. Chris Pires, Dun Yan Tan, Yang Zhong, Hong Ma, 2016, Molecular Biology and Evolution on p. 394-412

RNA-seq analyses of multiple meristems of soybean

Lei Wang, Chenlong Cao, Qibin Ma, Qiaoying Zeng, Haifeng Wang, Zhihao Cheng, Genfeng Zhu, Ji Qi, Hong Ma, Hai Nian, Yingxiang Wang, 2014, BMC Plant Biology

The NAC family transcription factor OsNAP confers abiotic stress response through the ABA pathway

Xu Chen, Yaofeng Wang, Bo Lv, Jie Li, Liqiong Luo, Songchong Lu, Xuan Zhang, Hong Ma, Feng Ming, 2014, Plant and Cell Physiology on p. 604-619

Evolution of Rosaceae Fruit Types Based on Nuclear Phylogeny in the Context of Geological Times and Genome Duplication

Yezi Xiang, Chien Hsun Huang, Yi Hu, Jun Wen, Shisheng Li, Tingshuang Yi, Hongyi Chen, Jun Xiang, Hong Ma, 2017, Molecular Biology and Evolution on p. 262-281

Highly conserved low-copy nuclear genes as effective markers for phylogenetic analyses in angiosperms

Ning Zhang, Liping Zeng, Hongyan Shan, Hong Ma, 2012, New Phytologist on p. 923-937

Flower development under drought stress: Morphological and transcriptomic analyses reveal acute responses and long-term acclimation in Arabidopsis

Zhao Su, Xuan Ma, Huihong Guo, Noor Liyana Sukiran, Bin Guo, Sarah M. Assmann, Hong Ma, 2013, Plant Cell on p. 3785-3807

Widespread Whole Genome Duplications Contribute to Genome Complexity and Species Diversity in Angiosperms

Ren Ren, Haifeng Wang, Chunce Guo, Ning Zhang, Liping Zeng, Yamao Chen, Hong Ma, Ji Qi, 2018, Molecular Plant on p. 414-428

Arabidopsis TOE proteins convey a photoperiodic signal to antagonize CONSTANS and regulate flowering time

Bailong Zhang, Liang Wang, Liping Zeng, Chao Zhang, Hong Ma, 2015, Genes and Development on p. 975-987